IV. Gast- en ziekenhuizen en krankzinnigengestichten Toestand van deze, met opgave van elk huis of gesticht, van het getal lijders van elk geslacht op 1 Januari en 31 December, van het aantal der gedurende het jaar opgenomen zieken, van de ontslagenen en overledenen en van,het totaal der verpleegdagen. /J -2<Zu/e«ju., J/y AfZj/tf r^asrisrze^; O&teJsiZÓ*. *7- /42# />*-?-> y ZZc/Uec.#'Z~~ /42# Z/f/tf. Bezoldiging van de génees-, heel- eri/verloskundigen. Kosten van de geneesmiddelen. Aantal gereedgemaakte recepten (voor ieder huis of gesticht afzonderlijk). V. Geneeskundige dienst bij armenverjileegd in hun woningen Wijziging in de regeling van den dienst (ook wat aangaat de koepokinenting). 70e #eyyse-roei+-Z££-i ecsisrna*y/>-v*yype2 ftzs&v /J2f -iss&ufna^ /i™."-A>2^Zyf2 f Belooning van de genees-, heel- en verloskundigen. /Jo-vz. ^-Z-tcZ/z ,sZ-y^J><-zsodZZi.e£~ -zjsezc/Za&-*~ zZe ■z/CvZév-Z^r-iaü#,r wee -<^e-e/e-ee. #ZesaZZZyje Z,/0 flztte /y Zy - z-uZuf ■Z4Z-* Z/a** -/■ &Z -'■> ^ZZZ#X Z~MUr '2/zrzn ^25*. Waar een ziekeninrichting bestaat, als af deeling van eenige andere instelling of gesticht, wordt dergelijke opgaaf uitsluitend vereischt van de in die afdeeling verpleegden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 22