HOOFDSTUK IX ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN I. Scholen voor lager onderwijs a. OPENBARE SCHOLEN ff dj ff 27 Uitgaven voor den openbaren eeredienst. Subsidiën voor bouw of herstel van kerken en pastorieën, toelagen aan predikanten, pastoors, kapelaans enz. Kosten van bouw en onderhoud van pastorieën. Subsidiën voor bouw of herstel van kerken en pastorieën Toelagen aan predikanten, pastoors, kapelaans enz Kosten van bouw' en onderhoud van pastorieën Andere uitgaven voor den openbaren eeredienst SAMEN Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden, krachtens machtiging aanvaard. SOORT DER SCHOLEN Getal scholen HOOFD der school Onderwijzers Onderwi j zeressen Kweeke- lingen Assis tenten GETAL LEERLINGEN Op 16 Maart Op 16 Juni Op 16 Sept. Op 16 Dec. ïnann. vrouw. mann. vrouw. mann. vtouw. mann. vrouw. mann. vrouw. mann. vrouw. mann. vrouw. Scholen voor gewoon lager onderwijs Van de leerlingen, die deze scholen bezoe ken, werden koste loos onderwezen Scholen voor uitge breid lager onder wijs (u.l.o.-scholen) Van de leerlingen, die deze scholen bezoe ken, werden koste loos onderwezen - ?*-■

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 27