28 SUBSIDIËN Van het rijk in de gewone kosten Van het rijk in de kosten van schoolbouw en van de inrichting van terreinen voor onderwijs m lichamelijk^ oefeningv X Staat der schoollokalen en onderwijzers woningen. (Vijfjarig 1931 enz. Aanbouw en vernieuwing gedurende het verslagjaar. 2> 2. 4, 2.^.2. &,- KOSTEN VAN ONDERWIJS (Art. i55 der wet op het lager onderwijs) a. Jaarwedden en wedden der onderwijzers b. Uitgaven ten behoeve van het vervolgonderwijs c. Uitgaven voor stichten en instandhouden of huren van schoolgebouwen en voor het aankoopen of huren en het inrichten en instandhouden van terreinen, met kosten van erfpacht d. Kosten van aanschaffen van schoolmeubelen e. Kosten voor geringe en dagelij ksche reparatiën van schoolgebouwen Kosten voor het onderhouden van de schoolmeubelen en voor het aanschaffen en onderhouden van de schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften 22 2 2 g. Kosten voor verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen 2~<fj j~ J h. Kosten voor de schoolbibliotheken- i. Kosten voor de steunverleening en de voorziening volgens art. 13 Kosten voor de belooningen en eereblijken 1 k. Kosten voor het verstrekken of doen verstreldcen van voeding en kleeding aan schoolkinderen Transporteeren 2.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 28