NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEPVAART Ia. Kamer van koophandel en fabrieken Ib. Verzekering tegen werkloosheid Ic. Arbeidsbeurzen 41 Bijenteelt. Gewonnen honig en was. Midden prijzen en ter markt gebrachte hoeveelheden Middenprijzen van de veld- en tuinvruchten het ooft het vee de boter de kaas het hout de schors Hoeveelheden ter markt gebracht veld- en tuinvruchten ooft vee boter kaas hout schors HOOFDSTUK XII De gemeente behoort tot het district De kamer heeft haar zetel te Opgaaf, bij elke aftreding, van den uitslag der verkiezingen. Die opgaven zullen behelzen het geheele getal kiezers; miet getal kiezers, opgekomen bij de stemming; de namen van de leden, met bijvoeging achter den naam van elk nieuw of opnieuw benoemd lid, van de woorden gekozen of herkozen. Dagteekening der stemming NAAM EN VOORNAMEN VAN ELK GEKOZEN OF HERKOZEN LID Geheele getal kiezers Getal kiezers, opgekomen bij de stemming

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1929 | | pagina 41