-10- Door de Commissie ad hoc, ingesteld ter bestudeering van een eventueele reorgani satie van de diensten van openbare verken en bouw- en woningtoezicht, bestaande uit de heeren: Drankhuis, Brinkerhof,Kessel> van Mierlo en Savenije, is dd. 25 Mei 1955 verslag uitgebracht. - Genoemde Commissie kwam tot de conclusie, dat genoemde tak van dienst in een afzonderlijk gebouw dient ondergebracht te worden teneinde een goede functionneering mogelijk te maken. In de raadsvergadering dd. 30 Juli 1935 werd besloten de huisvesting van de dienst van openbare werken en bouw- en woningtoezicht onder te brengen in het pand van de gemeente, Raadhuis straat 21, thans bewoond door Goulmy. Naast Openbare Werken zal de steunverlee- ning en werkverschaffing en politie er onder gebracht worden.- GEMEENTE-PERS CNEEL Mutaties in 1931". 1. Jan Hendrik Sassen, bevorderd tot adjunct-commies le klasse met ingang van 1 Januari 1931, 2. Gijsbertus Maria van Zwol, bevorderd tot adjunct-commies le klasse met ingang van 1 Januari 1931? 3. Gijsbertus Maria van Zwol, benoemd met ingang van 1 Januari 1931 tot boekhouder administrateur van het Grondbedrijf. 4. Hubertus Josephus Maria Mol, benoemd met ingang van 1 Juli 1931 tot ambtenaar ter Secretarie, le bureau.- in 1932; Matheus Adr. de Nijs, wegwerker benoemd met ingang van 1 Januari 1932. Adrianus Johannes Johanna de Jongh benoemd tot tijdelijk ambtenaar inzake steunver- leening en werkverschaffing met ingang van 1 ffovember 1932. in 195 31 Johannes Maas, arbeider bij de gemeente-reiniging, ontslagen met ingang van 1 Februari 1933* In 1954; 1. Johannes A.A. Wamink, adjunct-commies le klasse, ontslagen met ingang van 15 Mei (1934; 2.1-Iubertus J.M.Mol,bevorderd met ingang van 15 Mei 1934 tot adjunct-commies 2e kl; 3.Hendrikus Petrus van Arenaonk, met ingang van 7 Mei 1934? benoemd tot ambtenaar ter Secretarie, le bureau, 4» Adrianus C.A. van Schendel, benoemd met ingang van 16 April 1934 tot tijdelijk ambtenaar bureau bouw- en woningtoezicht. Franciscus A.M. v.d. Reijt, benoemd tot volontair ter secretarie met ingang van 15 Januari 1934» P. van lersel, volontair bureau steunverleening en werkverschaffing. Adrianus J.J. de Jongh, vast aangesteld als ambtenaar inzake steunverleening en werkverschaffing. Adrianus J. Verlegh, met ingang van 22 December 1934 ontslagen als ambtenaar van den Burgerlijken Stand. in 19 55 s Matheus J. Aartsen, met ingang van 1 October 1935 ontslagen als hoofd van den dienst van Openbare Werken. Hendrikus G.P.Hamel, schrijver bij het Water- en Electriciteitsbedrijfontslagen met ingang van 1 Februari 1935» Karei Hubertus van Bil sen, gemeente-veldwachter, met ingang van 1 Augustus 1935» Franciscus Jacobus Karolus van Bilsen,hoofdagent van politie, benoemd met ingang van 3 Augustus 1935» Petrus Adr.Muis. met ingang van 1 October 1935 benoemd tot hoofd van Openbare Werken Adrianus C.A. van Schendel met ingang van 1 October 1935 vast aangesteld als eerste Technisch Ambtenaar bij bureau Openbare Werken en bouw- en 7/oningtoezicht Herman P.Nelisse;tmet ingang van 1 October 1935 benoemd tot tijdelijk tweede technisch ambtenaar. G.C.M. van Gils, benoemd tot tijdelijk ambtenaar op het bureau voor steunverleening en werkverschaffing met ingang van 11 November 1935» Pieter M. Veen,benoemd t. tijde lijk schrijver b.h. W.- E.bedrijf m.ingang v.15 Febr.35 Johannes C. Hendriksen, arbeider bij de Gemeentereiniging ontslagen met ingang van 1 September 1935»—

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 10