en werd in 1931 uitgebreid met 11 X932 1934 zoodat de totale lengte op 31 Dcc.1935 van 22162 meter voor straatverlichting.- as begin 1931 groot 4090 meter 1594 3235 3277 15.464 1932 1933 1934 11 1955 163 75 99 18 3 33 aansluitingen 34 id. 34 id. 36 id. 37 id. 685 3.207 -12- 3. gemeente-veldwachter en agenten van politie j 4. don bouwkundige belast met hot bouw- en woningtoezicht. 5. het hoofd van den dienst van openbare werken. 6. den boekhouder-administrateur van het Water- en Electriciteitsbedrijf. Deze wijzi ging betockende een salarisverbetering. In de raadsvergadering van 30 Juni 1932 werd besloten met ingang van 1 Juli 1932 voor den tijd van 3 jaren, een tijdelijke korting toe te passen op de wed den van het gemeente-personeel - reeds eerder, in April 1932, werd accoord gegaan met een schrijven van God.Staten tot toepassing eener tijdelijke korting op de wedden van den burgemeester, de wethouders, den secretaris, den gemeente-ontvanger en ambtenaren van den Burgerlijken Stand. - Bij de behandeling der begrooting, dienst 1934, i*1 de vergadering van 21 December 1933, werd besloten 5i$ te heffen voor weduwen- en weezenpensioen, ingaande 1 Januari 1934» - Met ingang van 1 Juli 1934 werd tengevolge van de wijziging van de Pensioenwet 1922 op de wedden van het ge- meentepersonecl gekort lOfo te wetens 4"|^ voor eigen- en 5voor weduwen- en wee zenpensioen. - In de vergadering van 30 Juli 1935 werd een verordening vastgesteld tot regeling van de jaarwedde van het hoofd van Openbare Werken alsmede een ver ordening tot regeling van do jaar-edde dor technische ambtenaren bij den dienst van Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht. Bij besluit van den Raad van 30 September 1935 werden allo salarisrcgelingcn in een verordening samengevat, met uitzondering van die van de gemecntc-politie.- Iict ambtenarenreglement en workliedonreglomont werden naar aanleiding van de door den Minister uitgevaardigde circulaires betreffende het lidmaatschap van vcrccnigingcn, het uitsteken van vlaggen, enz. bij besluit van den raad van 24 Juli 1934 gewijzigd.- Een tweede wijziging word in voornoemde reglementen aange bracht bij besluit van 27 April 1935, waarbij eveneens de verordening op het scheidsgerecht ingetrokken werd.- Ook werd in die vergadering vastgesteld oen verordening, regelende do gevallen, waarin, en de voorwaarden waaronder indienst neming op arbeidsovereenkomst naar hot burgerlijk recht kan plaats hebben, door of vanwege do gemeente Ginnekon en Bavel. In verband met do reorganisatie van den dienst van opcnbs.ro werken word dd. 30 Juli 1935 een verordening voor den dienst van Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld.- Eveneens werd toen het ambtenaren-reglement gewijzigd.- BEDRI J V E II. WATER-EI! ELEC TRICITEITS BEDRIJF 1. Electriciteitsbedrijf. Verslag over de p..riode 1931/1935. Ondanks do zeer ongunstige tijdsomstandigheden hoeft deze verslagperiode een aanhoudende groei van het bedrijf doen zien. Het best blijkt deze groei uit de cijfers der uitbreidingen.- Hoofdkabelnct. Het hoofdkabelnet 1933 1935 AansluitingenPer 1 Jan.1931 bedroog het aantal aansluitingen 3268 93«399 meter. 108.863 meter bedroeg, waar- do toename bedroeg in 1931 zoodat het totaal per 31 Dcc. 1935 beliep Per kilomvtc: hoofdkabel waren er3 In 1931 1932 1933 1934 11 1935 165 2.522 Verbruik: De nuttig afgegeven kWu in 1930 bedragend 518.993 kWu stegen in 1935 tot 832.770 kWu. Per lichtaansluiting werd afgenomen in:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 12