-14- 1110 3608. 115 1932 116 ,i 3.933 109 1934 112 1935 114 1931 werd opgepompt 197.730 1932 207.344 11 11 11 1933 220.167 11 11 11 1934 243.483 11 11 11 1935 11 11 1931 49.7 M3 11 1932 48.5 ft fl 1933 47.2 ff t! 1934 49»- ff 1935 51.4 ff 1360,— 11931.12 Aansluitingen. Het aantal aansluitingen par 1 Januari de toename bedroeg in 1951 1932 I. 1933 1934 1935 zoodat het totaal aantal per 31 Dec. 1935 beliep Per Kilometer hoofdbuis waren er; bedroeg 2698 in 1931 aansluitingen id. id. id. id; In M3 water 255.129 Per nieteraansluiting werd afgenomen: In If De lengte van het hoofdbuizennet steeg met ruim 44^5 het aantal aansluitingen ver meerderde met ruim 41$5 het verbruik nam toe met ruim 29$. Tarieven. Gedurende de geheele verslagperiode bleven de tarieven ongewijzigd en we 1 een verplicht vastrecht van 0.85 per maand, waarvoor was toegestaan een vrij ver bruik van 10 M3 per kwartaal; oververbruik 0.25 per M3Sperceelen met een kadastrale huurwaarde benedon 80,per jaar 1.63 per kwartaal; beneden 100,per jaar 2.per kwartaal. De prijs voor grootverbruikers daalde van 0.20 tot 0.15 per M3. Financiën. De financieele uitkomsten waren zeer gunstig. Zoo bedroeg in: de kostprijs de opbrengst do winst waarvan werd uitge keerd a.d.Gemeente gereserveerd 1931 0.19557 0.25033 10895-73 3454.66 7441.07 0.18599 0.25078 13459.30 5699.83 7759.47 Omtrent de balanspositie zij opgemerkt: Vaste activa: Aanschafwaarde 1 Jan. 1931 31 Dec.1931 31 Dec.1932 31 Dec 1933 31 Dec.1934 31 Dec.1935 167.893,84 183.366,85 193.326,44 219.849,54 234.686,60 240.871,87 Af schriivingen 88.037,73 101.568,90 115.920,85 132.170,61 149.529,83 167.418,37 1933 0.19423 0.25455 13291.12 Boekwaarde 79-856,11 81.797,95 77.405,59 87-678,93 85.156,77 73.453,50 1934 0.17024 O.25156 19806,04 10088,84 9717.20 1935 0,15948 0.25894 25392.99 5972,67 19420.32 Kauitaalschuld 80.000,— 76.000,— 72.000,— 68.000,— 64.OOO,— 60000 De reservepositie ontwikkelde zich als volgt: 1 Jan. 1931 31.001.84 31 Dec. 1931 38.442,91 31 Dec. 1932 46.202.38 31 Dec. 1933 58.133.50 31 Dec. 1934 67.850.70 31 Dec. 1935 87.271.02 geconverteerd In 1935 werd een leening per resto groot 60.000»— en rentende in een 4$ leening. - Faast de vroeger uitsluitend gebruikte open filters werd in 1931 sen gesloten filter bijgeplaatst met een capaciteit van 30 M3 per uur. Deze installatie voldeed dermate, dat in 1935 deze filter werd uitgebreid met oen installatie van een capaciteit van 60 M3.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 14