-15- 11102,21 SRONSBEDRI J F Verslag van den toestand en de werkzaamheden van hot grondbedrijf der Gemeente Ginnoken en Bavel over hot vijfjarig tijdvak 1931 t/m 1935. Personeel van het bedrijf; Boekhouder-administrateur Kassier Controleur G.M* van Zwol Gemeente-Ontvanger van Ginncken, c.a. Centraal Bureau voor Verificatie en Financieels Adviezen der Vereeniging van Ned.Gemeenten te 's Gravenhage.- Omschrijving van den staat, waarin de gronden verkeerden; De bezittingen van het bedrijf verkeerden in goeden staat. De gronden zijn,voor zooveel noodig, bouwrijp gemaakt, ter wijl de daarvoor in aanmerking komende gronden, tijdelijk werden verhuurd. De ontginning van de Strijbecksche heide was op 31 December 1935 i*1 zoodanig stadium, dat, wanneet deze grond nog een- of tweemaal met lupinen zal zijn bezaaid, verpachting in perceelen als bouwland kan plaats hebben. Verkochte of uitgenomen gronden; In het jaar Omschrijving van i Verkochte Verkoopprijs den verkochten of uitge of prijs van BOEKWAARDE of uitgenomen nomen M2 uitname grond. 1931 Niets verkocht of uitgenomen - - - 1932 Blok III 4 M2 40,— 0 1 1933 Niets verkocht of uitgenomen - - - 1934 Onverkaveld terrein 2760 M2 11040,— 9963,60 1935 Onverkaveld terrein 685 M2 1025,— 1663,70 3449 M2 ƒ12105,— 11667,30 Gekochte gronden: In het jaar Omschrijving grond Aantal gekochte M2 grond Aankoopsom. 1934 1935 N 0 T A: Blok VI Strijbecksche heide 32010 M2 166170 M2 Totaal 198180 M2 20137,85 14205,20 34343,05 In 1935 werd de Strijbecksche heide aangekocht, teneinde deze in gemeentelijke werkverschaffing te ontginnen. Do financiering daarvan heeft door het Grondbedrijf plaats gehad. Do aankoopkosten hebben in totaal 6539,79 bedragen. De totale ontgin- ningskosten (de ontginning heeft plaats gehad door de Nederlandsche Heidemaatschappij) 26.586,17. In deze kosten van ontginning werd dht gedeelte door de gemeente bijgedra gen, hetwelk verkregen werd door de totale kosten van aankoop en ontginning 6539,79 plns 26586,17) te verminderen met de geschatte waarde van de heide nh de ontginning d.i. 14205,20? dit verschil is 18920,76. Per 31 December van: EIGENDOMMEN VAN HET BEDRIJF. Omschrijving der gronden Grootte Boekwaarde 1931 1932 1933 Blok III Onverkaveld terrein Blok VI Blok III Onverkaveld terrein Blok VI Blok III Onverkaveld terrein Blok VI Totaal Totaal Totaal 868 M2 2954,42 M2 16510,— 20332^42=M2_ 864 M2 2954,42 M2 16510,— 20328,42 M2 I486 M2 2352 16510 20328 M2 tl 8039,66 27357,31 =4=46499,18 8394,41 28471,91 11554 48420,8 13374, 11 7248,— 11357,— .£_J2179i—

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 15