-16- flota: De boekwaarde is hier tevens de waarde, welke bij periodieke taxatie per 29 December 1933 aan deze gronden is toegekend. Tegelijk met deze taxatie heeft ook wijziging plaats gevonden in de onderlinge samenstelling der blokken (Blok III en onverkaveld terrein) Per 31 December van: Omschrijving der gronden Grootte Boekwaarde 1934 1935 Blok III Onverkaveld terrein Blok VI Totaal Blok III Onverkaveld terrein Blok VI Strijbeeksche heide Totaal I486 M2 2332 48520 13574,88 8433,26 31391,69 52338 M2 53399,83 I486 M2 1647 48520 166170 14349,34 6434,68 33182,61 14205,20 217823 M2 l 68171,83 EESCHOUWTOGEtT OMTREKT DE FIITALTCIEELE UITKOMSTEN VAN HET BEDRIJF; Het nadeelig saldo der rekening van baten en lasten,inclusief rente van lee- ningsschuld, bedroeg ten laste van: 193 12660,64 1932 1894,48 1933 1949,79 1934 1779,33 1935 2279,86 Deze nadeelige saldi konden op grond van de beheersverordening van het grondbedrijf op de boekwaarden der daarvoor in aanmerking komends gronden worden bijgeschreven.- Door de verplichte periodieke taxatie op 29 December 1933 en door een tweetal ver- koopen in 1935 beneden de boekwaarde moest tweemaal over een aanzienlijk bedrag der vroeger gevormde reserve worden beschikt. Deze reserve was echter van dien aard, dat deze beschikkingen zonder bezwaar konden geschieden. Op 31 December 1935 was deze reserve nog 14316,87, een bedrag, in verhouding tot den omvang van het bedrijf en gelet op de boekwaarden der diverse gronden, dat zeker niet gering mag worden genoemd. De financieele toestand van het bedrijf mag dan ook gezond worden genoemd. Wanneer de grondprijzen niet al te veel dalen, hetgeen zeer zeker voor de betrokken gronden niet mag worden verondersteld, en de daadwerkelijke exploitatie daarvan niet al te lang op zich laat wachten, dan mag met reden worden verwacht, dat op deze gronden zeker geen verlies zal worden geleden.- De loop van de leeningsschuld in dit verslagtijdvak was als volgt: Per 31 December 1931 59391,05 ff tl tt 1932 it 56704,70 tf ff tt 1933 ti 54018,35 ff ft tf 1934 tf 38900,— ft ft ft 1935 tt 52546,88 Wanneer men weet, dat de rekening-courantschuld van het bedrijf aan de gemeente per 31 December 1935 1236,34 bedroeg, dan mag hieruit worden geconcludeerd, dat de Kapitaalschuld van het bedrijf vrij', el in overeenstemming is met de Kapitaalspositie van dit bedrijf. HOOFDSTUK II BEV0LKI1TG Loop der bevolking over 1931 "tot en met 1935* Op 31 December 1930 bestond de bevol king (volgens 11e 10-j.volkstelling) uit: Zij onderging in 1931 vermeerdering door: M. Vr. Tot. a) geboorte 216 199 415 b) vestiging 752 920 1672 Mannon 6399* 96 8 en vermindering door: a) overlijden 61 48 109 b) vertrek 662 783 1445 Het bevolkingscijfer op 31 December 1931 is alzoo:6644 7367 723 Vrouwen 6712 1119 7831 7000 Totaal 13111 2087 15198 1554 13644

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 16