a) overlijden: 62 58 120 b) vertrek 597 784 1381 659 842 1501 25 114 797 1026 7963 620 8481 780 16444 1400 7343 7701 15044 56 -18- MannenVr ouwe nT o taa1 Tr overgebracht 7825 8297 16122 en vermindering door: Vr. Tot Het bevolkingscijfer op 31 December 1934 is alzoo: 7166 7455 i4621_ Algemeene opmerkingen omtrent den loop der bevolking. Mannen Vrouwen getal geborenen (levend 287 285 in de gemeente levenloos aangegeven 14 11 Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen Getal huwelijken: 98. Echtscheidingen: 6. 58 56 Totaal 572 Gedurende het afgeloopen jaar werden 879 getuigschriften van woonplaatsverandering afgegeven, vermeldende 1381 personen, terwijl 963 zoodanige getuigschriften zijn inge komen, ten getale van 1685 personen.- Bevolking op 31 December 1934 Zij onderging in 1935 vermeerdering door: Mannen Vrouwen Totaal a)geboorte 168 157 525 bevestiging: 629 869 1498 en vermindering door a) overlijden: 58 48 106 b) vertrek 562 732 1294 het bevolkingscijfer op 31 December 1935 is alzoo Mannen 7166 Vrouwen 7455 Totaal 14621 1823 Algemeene opmerkingen omtrent den loop der bevolking. getal geborenen levend in de gemeente levenloos aangegeven Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegeven Getal huwelijken 89» Echtscheidingen 1, Mannen Vrouwen Totaal 293 17 289 17 58 582 34 114 Gedurende het afgeloopen jaar werden 854 getuigschriften van woonplaatsverandering af gegeven, vermeldende 1294 personen, terwijl 869 zoodanige getuigschriften zijn ingekomen ten getale van 1498 personen.- Bevolking te Ginneken (kom) 1931 1932 1933 1934 1935 8100 8293 8320 8777 9172 Ulvenhout 2781 2819 2824 2836 2881 Bavel 1691 1714 17 06 1731 1751 Heusdenhout 1072 1147 1212 1277 1240 HOOFDSTUK III Grondgebied en eigendommen. Eigendommen, niet bestemd voor den publieken dienst. Sectie H, nummers 1399? 1439 en 1440, weide groot 1 HA 38 are 80 cA, gelegen nabij de Duivelsbrug. - Op 1 Januari 1931 in huur bij C.A.Jansen voor een huurprijs van 192,- per jaar. Met ingang van 11 November 1932 tegen een huursom van 100,Met ingang van 11 November 1934 verhuurd aan E. van Steen, tegen een huurprijs van 126,per jaar. Sectie I, nummer 25, groot 1 HA,65 are,10 cA bouw- en weiland, gelegen achter Moeder- hei 1. 1/3 gedeelte met ingang van 1 Juli 1930 verhuurd aan Gebr. A.E.N. Hommerson voor 230,per jaar. Met ingang van 1 Juli 1931 een gedeelte, groot 50 bij 90 meter, verhuurd aan Gebr .Hommer son voor een huurprijs van 130, Het gedeelte van bovenge noemd perceel sectie I,nummer 25, hetwelk niet was verhuurd aan Gebr.Hommerson,werd met ingang van 1 Juli 1932 verhuurd aan het Bestuur van de Voetbalvereeniging "de Baronie" voor den huurprijs van 120, ten/zijl bovendien nog een bedrag van 80,— werd gegarandeerd als opbrengst wegens de belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden.-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 18