2 2 -24- In Kring V Heusdenhout: 1 brandmeester 1 eerste hoofdleider 1 tweede hoofdleider 2 onderbrandmeesters 1 luitmeester en bewaarder van het materiaal 21 brandgasten Op voorstel van den heer burgemeester en naar aanleiding van een rapport van den op- perbrandmccster, den heer Muis, werd in de vergadering van den Raad dd. 21 April 1933 besloten do brandweer in de verschillende kringen op te heffen en een centrale brand weer voor de geheele gemeente in te stellen.- Mede werd besloten aan te koopen een motorspuit met toebehooren, een vracht wagen, slangen, 20 stel storrkoppelingen met inbondelen en een luchtcompressorDe kosten worden in totaal geraamd op 5000, 3 voorts werd gewezen op het aanleggen van brandputten.- Als gevolg dezer organisatie is de verordening tot regeling der brandweer, vastgesteld door den Gemeenteraad op 14 ïïovember 1913» gewijzigd bij besluit van 30 Juni 1933» Volgens art. 1 dier verordening wordt de brandweer samengesteld uit oen opperbrandmeester, een adjunct-opperbrandmeester? een brandmeester en een aantal door Burgemeester en Wethouders te bepalen leden. Dit aantal is nader vast gesteld op 8. Bij raadsbesluit van 30 April 1932 werd met de gemeente Breda een over eenkomst aangegaan tot wederzijdsche hulpvorlecning bij brand. Op 31 December 1935 was de brandweer als volgt samengestelds P.A. Muis, J:J.Sterrenberg, A. Boits, G.A.C. Pas Ct van Poppel, L.C.A.Machielse JBrouwe rs A.Jansen A.Romijn J.J.Bekers J.F.Veeke Het aantal branden dat in In 19311 kleine uitslaande branden zware 1932: kleine zware 1933 schoorsteenbranden zware uitslaande branden buitengewone branden 1934s uitslaande branden overige branden 1935? schoorsteenbranden uitslaande branden overige branden Opper brandmeester. Adjunct-opperbrandmeester. Brandmeester. bode brandgast de jaren 1931 t/m 1935 heeft plaats gehad: 3 1 2 4 1 6 1 3 4 1 Het aantal brandputten bedraagt 18. Zij zijn als volgt over de gemeente verdeeld: 2 op Lijndonk 1 aan den weg Gilze-Bavel 1 op Eikberg 1 in Bavel (kom) 1 op Eijpelaar 1 op Roosberg 1 op Tervoort 1 bij de kolonie 1 op Geenbroek 2 aan den Chaamschen weg 2 op Notsel 1 nabij Kazerne Strijbeek 2 op Galder 1 te Heusdenhout In 1934 werden 6 oefeningen gehouden bij verschillende brandputten, terwijl voorts ver schillende oefeningen werden gehouden, speciaal voor het leggen van slangen en het koppelen van kranen. In 1935 werden 8 oefeningen bij kunstlicht gehouden. Verder werden nog verschillende oefeningen gehouden voor het leggen van slangen en het koppelen van kranen. - Op 31 December 1935 was het volgende brandwoermateriaal aanwezigs wagens1 Ford manschappenwagen. 1 Fiat automobiel brandspuit 1 slangenwagen. spuiten: 1 Magyrus spuit met Ford motor. slangen: 1180 meter Vlasslang 2ju 80 2" 6 gummislang 2" 6 2" 40 2"

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 24