-25- Luehtpomps 1 Leo luchtcompressor. 7 helmen,14 paar laarzen, 1 werkpak. 1 handveger 1 spons 1 emmer 1 acculaadinrichting 1 electr.verwarmer Politie; Het Politiekorps bc-stond op 1 Januari 1931 uit: 1 veldwachter, K.ïï. v. Bilsen en en A.Heesboen. Met ingang van 1 Augustus 1935 is aan K.H# van Bilsen eervol ontslag verleend als veldwachter. Met ingang van dien datum is benoemd tot hoofdagent van politie: F.J.K. van Bilsen, Op 31 December 1935 bestond het politiecorps alzoo uit 1 hoofdagent van politie en 5 agenten van politie. Sr is een rijksveldwachter gestationneerd te Ulven- hout .Bovendien is te Strijbeek de Marechausseekazerne .Het personeel bests-at uit een op perwachtmeester, twee wachtmeesters en twee maréchaussees. In de vergadering van 29 Juli 1935 werd besloten de politic, welke tot dusver beneden hot gemeentehuis gehuisvest was, onder tc brengen in het gebouw openbare werken en steunverlcening Raadhuisstraat 21.- Op 1 Januari 1931 gold voor de politie de jaar- weddercgeling, zooals die was vastgesteld door den Raad in zijn vergadering van 22 De cember 1928. De aanvangswedde bedroeg 1200,met 5 één jaar lijksche verhoogingen van 80,tot een maximum van 1600, Deze wedde werd verhoogd met 150,voor huishuur en 100,voor kleeding, alsmede 75,voor politiediploma met aanteeke- ning en 50,voor het politiediploma zonder aanteekening.- Voorts werd nog oen kindertoelage toegekend vanaf het derde kind, nl. voor het 3e kind 4io en voor ieder volgend kind Vfo meer met dien verstande, dat het maximum bedrag der toelage voor geen kind het bedrag van 100,tc beven mag gaan. Yoor rijwiel werd 50,'s ja-ars toegekend. Genoemde regeling werd gewijzigd bij besluit van den Raad dd. 26 Augustus 1931* De aanvangsjaarwedde werd bepaa.ld op 1300,met 5 éénjaarlijk- sche verhoogingen van 80,tot een maximum van 1700, Deze wedde werd nog ver hoogd met 100,voor kleeding. Dc toelage voor het politiediploma met of zonder aanteckening bleef dezelfde. - Bovendien werd genoemde wedde van den gehuwden of ge huwd geweest zijnde agent nog verhoogd met 300,voor huishuur, tenzij zij het emolu ment vrij wonen hadden. - Krachtens art. 125 der Ambtenarenwet 1929 en ten uitvoering van de artikelen 22 3 en 224 der Gemeentewet moet een regeling worden vastgesteld no pens de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van benoembaarheid en de be zoldiging der gemeente-poli tie.- Deze regeling werd vastgesteld bij besluit van den Raad dd. 30 Juni 1933 en ter goedkeuring aan de Kroon ingezonden.- Kleeding: 11 jassen, 12 broeken, 18 petten, Straalpijpen s 4 straalpijpen 2-j" 3 2" 4 mondstukken voor straalpijpen 4 ver loop stukken van 2-5r" x 2" gereedschappen; 2 ijzeren hamers 1 koperen hamer 1 gummi-hamer 2 krikken 2 hand-bandenpompen 2 vetspuiten 2 oliespuiten 3 schroevendraaiers 1 pijpestang 2 beerssleutels 1 vijl 1 centorpons,! doorslag, 1 bijtel 3 gordels met bijltje 1 schuifladder Gereedschappen; 2 stokken voor straalpijpen 4 slangensleutels 1 slangenaald Diversen: 2 stallantaarns 1 doosje gummipakking 2 spuitstukken Garagegereedschappen; 2 bezems 2 borstels 1 zeemvel 2 electr.looplampen 1 electr. strijkijzer. 13 pijp sleutels 15 steelsleutels 2 trechters 1 moerzwengel 3 wieltrekkers 1 kleplichter 1 dop sleutel 2 haaksleutels 1 magneetsleutel 2 steekschoppen 7 brandhaken 2 bijlen 1 stokladder 1 haakladder 2 Eng. sleutels 2 wielsleutels 1 tang 1 washer (onbruikbaar) 2 broekstukken 2 reserve wielen met banden OPEKBARS ORDE 5 agenten van politie t.w. A.Pynen, Yf.S.ArcndsM.Kersten, A.v.d.Wiel

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 25