-26- Tegen deze verordening verder, bemerkingen gemaakt, omdat de bezol diging der gemeentepolitie daarin niet nas opgenomen. Bij brief van 30 Augustus 1933 werd deze regeling met de verordening, regelende de jaarwedden van de gemeente politie opnieuw ingezonden aan de Kroon ter bekoming van de Koninklijke goedkeuring. Bij brief van 21 September 1933» A.No.7, werden door den Commissaris der Koningin, bovengenoemde stukken teruggezonden met de mededeeling, dat de regelingen, met be trekking tot de in art. 223, 3e lid der gemeentewet genoemde punten in afzonderlijke verordeningen, los van de regelingen van het andere personeel, moeten worden vast gesteld. In de vergadering van 30 Augustus 1934 werden de ontwerp-verordeningen, regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van benoembaarheid cn de bezoldiging der gemeente-politieter tafel gebracht, doch aangehouden. In de vergadering van 28 September werden ze opnieuw ter tafel ge bracht, doch weer aangehouden. Be navolgende data zijn nog van belang: 6 October 1934? Indiening van schriftelijke bemerkingen omtrent die ontwerp-ver orde ningen, door eenige raadsleden. 30 October 1934» Behandeling in den Gemeenteraad. De ontwerp-verordeningen worden aangenomen en dd. 6 November 1934 ingezonden tor goedkeuring aan de Kroon. 17 November 1934? A. No.10, brief van den Commissaris der Koningin met bemerkingen. 1 Februari 1935» Opnieuw behandeld en weer ter goedkeuring ingezonden,- 21 Maart 1935. Brief van den Commissaris der Koningin met bemerkingen.- 27 April 1935» Behandeling in den Baad van de bemerkingen. 6 Mei 1935. Inzending van de verordening. 20 Mei 1935» Enkele bemerkingen van den Commissaris der Koningin o.m. rang van Hoofdagent in de verordening opnemen.- Deze brief werd behandeld in de raadsvergadering van 31 Mei 1935? overeenkomstig de bemerkingen werd de verordening gewijzigd en ter goedkeuring ingezonden bij brief van 1 Juni 1935» 24 Juli 1935. Bemerkingen bij brief van'den Commissaris der Koningin. 3 September 1935» Behandeling in den Raad en aangehouden. 30 September 1935: nogmaals behandeling in den Raad. 4 October 1935. inzending ter goedkeuring. 7 November 1935» Bemerkingen van den Commissaris der Koningin. 29 November 1935» Behandeling in den Raad. 2 December 1935. Inzending ter goedkeuring. Bij K.B. van 30 December 1935? no. 31? is goedgekeurd de door den Raad vastgestelde verordening, regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van be noembaarheid en de bezoldiging van de ambtenaren der gemeente-politie Volgens deze verordening is de bezoldiging van de gemeente-politie als volgt gere geld, - Voor den gehuwden hoofd-agent van politie: 1600,met 8 éénjaarlijksche verhoogingen van 50,tot een maximum van 2000, Voor den ongehuwden hoofd agent van politie beginsalaris 1500,dus 100,minder. Voor den gehuwden agent: 1400,met 8 4 dn jaarlijkse he verhoogingen van 50, tot een maximum van 1700,Voor den ongehuwden agent van politie: 1300, dus 100,minder. Voor het politiediploma met aanteekening wordt genoten 50, en voor het diploma zonder aanteekening 25,Verder wordt een kindertoelage genoten van 5$, voor ieder kind beneden de 18 jaar en boven de twee. Voor het ge bruik van rijwiel 30, De ambtenaren van politie hebben bovendien het genot van vrije uniformkleeding en schoeisel. Kortingen: Bij raadsbesluit van 30 Juni 1932 is met ingang van 1 Juli 1932 voor don tijd van 3 jaar, dus tot 1 Juli 1935 ©en korting toegepast van 3$ op de wedden van hot geheele personeel, dus ook politie. Voor zooveel de politie betreft, is dit besluit goedgekeurd bij K.B. van 5 Juni 1935, No.20. Dit besluit werd gewijzigd dd. 18 Augustus 1933? door deze wijziging vielen ook de emolumenten onder de kor ting.- Bij K.B. van 5 Juni 1935 No.20 werd dit besluit goedgekeurd. Bij besluit van den Raad dd. 21 December 1933, goedgekeurd bij K.B. van 5 Juni 1935,uo.20,werd be sloten mot ingang van 1 Januari 1934 in te trekken de besluiten van den Raad van 30 Juni 1932 en 18 Augustus 1933 ©n met ingang van dienzelfden datum 5z?° weduwen- en weezenpensioen te verhalen. Met ingang van 1 Januari 1934 werd de rijwieltoelage ingevolge besluit van den Raad van 31 Maart 1934, goedgekeurd bij K.B. van 3 Mei 1935, No.70, gebracht van 50,op 25'.-'-» Het pensioen verhaal werd met ingang van 1 Juli 1934 van 5i©P 10$ gebracht t.w. 51$ weduwen- en weezenpensioen en 4s$ gezinspensioen.- - In 1931 werden 30 processen-verbaal opgemaakt wegens misdrijven en 265 wegens overtredingen. In 1932 werden 20 processen-verbaal opgemaakt wegens misdrijven en 207 wegens overtredingen. In 1933 50 processen-verbaal opgemaakt we gens misdrijven en 305 wegens overtredingen. In 1934 49 processen-verbaal wegens misdrijf en 372 wegens overtredingen. In 1935 58 processen-verbaal opgemaakt wegens misdrijven en 289 wegens overtredingen.-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 26