-27- 52- II ff ff 1502,50 OPEITBARE ZEDELIJKKSID Met betrekking tot de toepassing van. de Drankwet kan het volgende worden medegedeeld. Hot aantal vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein bedroeg op 1 Januari 1931 _£5. Dit aantal is krachtens artikel 6 der Drankwet gehandhaafd. Alzoo waren er in 1931; 18 volledige vergunningen, 14 tapvergunningen, 3 slijtvergunningen. 18 14 3 19 14 ,2 als voor in 1933* 19 volledige vergunningen, 13 tapvergunningen, 3 slijtvergunningen. 1932: 1933: 1934: 1935: Het wettelijk maximum bedroeg op 1 Mei 1935: Opbrengst van het vergunningsrecht; 1931/1932 1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936 897,— 1477,50 1537,50 11 1477,50 In 1932; 8 verloven A en 1 verlof B? 1933 9 verloven A en 3 verloven B5 1934 9 verloven A en 3 verloven B, 1935 H verloven A en 3 verloven B. Opbrengst van het verlofsrecht 1932/1933 237,50 1933/1934 237,50 1934/1935 243,75 1935/1936 287,50 HOOFDSTUK 711 Openbare gezondheid. In deze gemeente waren op 31 December 1935 6 geneeskundigen gevestigd, terwijl een vroedvrouw practijk uitoefende. In het tijdvak van 1 Januari 1931 t/m 1935 deden zich slechts enkele gevallen van besmettelijke ziek ten als roodvonk, typhus, enz. voor. Begraafplaatsen. De toestand der begraafplaatsen in deze gemeente is goed. Het aantal begraafplaatsen bedroeg op 31 December 1935 11. Aantal lijken op elke begraafplaats in de afgeloopen 5 jaren begraven. Op de R.K. Begraafplaats te Ginneken (Molenstraat) in 1931 45 lijken 1932 64 1933 1934 1935 O O O 9 O 59 39 56 in 1931 .0»... 18 11 1932 029 11 1933 18 11 1934 34 n 1935 34 ti Op de R.K. Begraafplaats Overakker" In 1934 4, in 1935 30. in Ï931" .16 1934 17 1932 .22 1935 17 Op de R.K. Begraafplaat^tê Ülvenhóu^ in 193126 1934 12 1932 29 1935 13 1933 20 Op de R.K. Begraafplaats te Bavel. in 1931 10 1934 11 1932 18 1935 10 1933 14 Op de R.K. Begraafplaats der Paters H.H.Harten; in 1932...... 1, in 19332, in 19341. Op de R.K. Begraafplaats van het St. Laurensgesticht in 1931 ......2, in 19o4 1. Op de R.K. Begraafplaats van het Seminarie "IJuelaar" geen. Cp de Begraafplaats van de Veroeniging Oheb Salem geen. Op do algemeene begraafplaats van Oinneken geen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 27