21 46 42 64 173 -29- WCNINGBOüW jaar nieuwe woningen verbouwde woningen 1931 78 10 1932 40 11 1933 126 13 1934 117 22 1935 163 22 totaal 524 78 DIVERSS NIEUW- EN VERBOUW.GEEN WONINGEN ZIJ IDE. jaar nieuwbouw verb ouw 1931 1932 1933 1934 1935 34 29 28 27 22 9 7 9 7 2 totaal 140 34 Ginneken, October 1936. Het Hoofd van Openbare Werken. HOOOS TUK IX Waterstaat Ten aanzien van dit onderwerp kan worden volstaan met de bemerking, dat de rivier "de Mark", welke door deze gemeente stroomt, in beheer en onderhoud is bij het Waterschap "De Boven-Mark" In het algemeen is de toestand van deze rivier goed te noemen. Nog dient vermelding de waterloop genaamd "De Molenlei", welke door de bebouwde kom van Ginneken loopt. Reeds meermalen is overleg gepleegd èn met de gemeente Breda bn met het waterschap "De Boven-Mark" om in den onhygiSnischen toestand van de Molenlei, vooral des zomers, door het verspreiden van stank, een afdoende oplossing te verkrijgen. H 0 0 F D S T 'J ICX Verkeer Omtrent voorzieningen in het belang van het verkeer zijn geen bijzonderheden te vermelden. - Door de N.V. Monopol-Automobiel Importmaatschappij werden geregeld auto busdiensten onderhouden vanaf de Markt Ginneken naar het station Breda. HOOFDSTUK XI Landb ouw, Hande I en N ij verheid. Gedurende de periode van de ja ren 1931 t/m 1935 is de toestand in het Land- en Tuinbouwbedrijf niet rooskleurig ge weest, slechts door de crisismaatregelen der regeering hebben deze bedrijven zich in stand kunnen houden. - In deze gemeente bestonden op 51 December 1935 d® navolgende instellingen op het gebied van Land- en Tuinbouw. Afdeeling Ginneken van den Noord-Brabantschen Christelijker Boerenbond. Ulvenhout en Bavel? R.K. Tuindersbond te Ginneken, R.K. Tuinbouwvereeniging te Ulvenhout en R.K. Tuinbouwvereeniging te Bavel. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de afzonderlijke landbouwverslagen over de jaren 1931 t/m 1935» - In 1933 werd een Land- en Tuinbouwtentoonstelling ge houden in het Patronaatsgebouw te Ginneken.- HOOFDSTUK XII Arbeid. Het aantal geldige arbeidskaarten, door of vanwege den Burgemeester dezer gemeente afgegeven, bedroeg; in 1931 s I Jeugdige mannelijke arbeiders Totaal 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar II Jeugdige vrouwelijke arbeiders; 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 13 24 28 46 m Overbrengen 284

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 29