JJË211É2 -31- 3268.48 11219,44 14210,23 Totaal Totale Totale Totale uitkeering Op 31 Dec. aantal uitkeering uitkeering aan steun werkloozen aan steun aan werk en werkver verschaffing schaffing. 81502,78 96414,20 142071,39 Uitdiepen der Marks Verbeteren van waterleidingen! Verbetoren terreinen Bouvigne? XIV 1931s 146 1932 163 1933: 164 1934: 176 1935: 174 823 in 1931 1932 1933 5-765,97 8.810,— 18.645,44 1934 24.507,38 1935 "27.394,57 Belooning van doctoren en vroedvrouw armlastigen: in 1931 2904,25 1932 3498, 1933 3905,25 1934 5985,40 1935 9303,96 Kosten verpleging armlastige krankzinnigen: in 1951 1932 1933 1934 1935 voor genees- en verloskundige hulp aan Totale kosten Provinciale subsidie 11413,80 3298,65 11785,55 3383,64 11039,53 3320,71 3672,27 STATISTIEK van het aantal werkloozen en van de aan hen uitgekeerde "bedragen aan steunverleening en werkverschaffingsloonen over het tijdvak 1931 t/m 1935' 1931 191 18752,30 18752,30 1932 239 26672,53 33710,91 60383,44 1933 361 31770,82 49731,96 1934 384 41649,98 54764,22 1935 558 78731,33 63340,06 Dc objecten, waaraan in de jaren 1931 t/m 1935 is gewerkt, zijn de navolgende: Verbeteren van wegen? Aanleggen van een voetbalveld? Aanleggen van brandputten? Ontginning Strijbeeksche heide? Verbeteren schietbanen? Verbeteren rijwielpaden en Verbeteren voetpaden.- HOOFDSTUK Volks ontwikkeling en o p v 0 ding. Over 1931s Aan schoolgelden voor het lager onderwijs is is in 1931 ontvangen 5737,53 terwijl de rijksbijdrage in de kosten van het lag;or onder- wijs heeft beloopen 10160, Aan bijdragen van andere gemeenten in de kosten is ont vangen 2480.07 Kosten van hot openbaar lager onderwijs 10690,07 Kosten van instandhouding van schoolgebouw 79,03 aanschaffing on onderhoud van schoolmeubelon 271,97 aanschaffing en onderhoud van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften 525,24 kosten van verlichting,verwarming en schoonhouden der schoolgebouwen 458,77 Transp. 12025,08

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 31