M 12025,08 11,55 13,55 1244,84 2251,48 1625,19 190 163 1955 178 159 186 132 131 1622 190 90 117 139 101 1602 6079,46 10940,88 17020,34 ff 2293,19 f 891,06 559,62 -32- transport kosten v.d. Oudercommissie kosten van verzekering tegen brandschade Bijdragen aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager ond.w. Rente van geldleeningen Aflossing van geldleeningen ft ft tf ft 17169,49 Het aantal bijzondere lagere scholen in deze gemeente bedraagt 9 (negen) waarvan het gemiddeld aantal leerlingen over^dejaren 19310t/m 19^(5_is geweest: R.KJongensschoolGinneken R.K.MeisjesschooljGinneken Dr.de Visserschool R.K. Jongensschool ,Ulvenhotit RiK.Meisjesschool R.K.school te Galder RKJongens s cho olBave1 R.K.Me isj e s scho olBave1 R.Iv. schoolHeus denhout 1931 563 335 156 98 120 132 83 1642 328 172 189 168 99 127 137 88 ï£69 559 308 98 312 188 140 323 196 138 179 92 112 142 -7^ I6O2 Aan besturen van bijzondere scholen werd in 1931 uitgekeerd: a) een vergoeding ex art. 101 (kosten van instandhouding) b) een vergoeding ex art. 205 (geschatte waarde gebouwen) c) een vergoeding aan besturen van bijzondere scholen voor de kosten van schoollokalen,bedoeld in art.84 der L.O.wet 1920 rente van waarborgsommen a) OVER 39-665,87 5.763,41 559,62 £^===45.988^0 1 9 5 2 In 1932 werd aan schoolgelden voor het lager onderwijs ontvangen terwijl de Rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs heeft (beloopen Aan bijdragen van andere gemeenten in die kosten is ontvangen Kosten van het openbaar lager onderwijs Kosten v. instandhouding van schoolgebouwen Aanschaffen en onderhouden v» schoolmeubelen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbeho ef ten Kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden schoolgebouwen Kosten van de Oudercommissie Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten van verzekering tegen brandschade Bijdrage aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager ond.v/ijs Rente van geldleeningen aflossing van geldleeningen ff ff 10385,65 4,79 ff 554,36 ff 441,02 ff 20,28 ff 15,'35 tf 492,73 ft 2380,10 ff 16587,47 Aan besturen van bijzondere lagere scholen werd in 1932 uitgekeerd: a) eon vergoeding ex art.101 (kosten instandhouding) b) een vergoeding ex art. 205 (geschatte waarde gebouwen) c) een vergoeding aan besturen van bijzondere scholen voor de kosten van schoollokalen bedoeld in art. 84 der L.O.wet 1920 d) rente van waarborgsommen 10985,39 5763,41 18199,48 OVER 1955: Aan schoolgelden voor het lager onderwijs is in 1933 ontvangen terwijl de Rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs heeft (beloopen Aan bijdragen van andere gemeenten in de kosten is ontvangen Kosten van het openbaar lager onderwijs Kosten van instandhouding van schoolgebouwen Aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken,leermiddelen schoolbe- (hoeften Overbrengen 5608,88 9943,02 15551,90 10159,79 24,05 f 581,89 10565,73

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 32