7 -33- 63,81 Transport kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der schoolgebouwen kosten van de Oudercommissie kosten van hot plaatselijk schooltoezicht kosten van verzekering tegen brandschade Bijdrage aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs Rente van geldleeningen Aflossing van geldleeningen Aan besturen van bijzondere lagere scholen werd in 1933 uitgekeerd: a) een vergoeding ex art. 101 (kosten van instandhouding) b) een vergooding ex. art. 205 (geschatte waarde gebouwen) c) een vergoeding aan besturen van bijzondere scholen voor de kosten van schoollokalen bedoeld in art. 84 der L.O.wet 1920 d) Rente van waarborgsommen 10565,73 ff ff 598,27 A ff O, 4,90 ff ff 15,36 ff 2588^63 ff 2293,19 16074,08 II II 11527,91 5763,41 891,06 948,65 19131,03 OYER 1 9 3 4: In 1934 werden aan schoolgelden voor het lager onderwijs ontvangen 5693,21 terwijl de Rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs heeft beloopenX0276,95 aan bijdragen van andere gemeenten in die kosten is ontvangen 15970,16 Kosten van het openbaar lager onderwijs 10078,61 Kosten van instandhouding van schoolgebouwen aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en (schoolbehoeften verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Kosten van de Oudercommissie Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten van verzekering tegen brandscha.de Bijdrage aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs Rente van geldleeningen Aflossing van geldleeningen 349,69 485,62 13,10 23^50 521,42 2536,88 Aan besturen van bijzondere lagere scholen werd in 1934 uitgekeerd: a) een vergoeding ex art. 101 (de kosten van instandhouding) b) vergoeding ex art. 205 (geschatte waarde gebouwen) c) vergoeding aan besturen van bijzondere scholen voor de kosten van schoollokalen,bedoeld in art. 84 der L.0. wet 1920 d) Rente van waarborgsommen OVER 1935 In 1935 werden aan schoolgelden voor het lager onderwijs ontvangen terwijl de Rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs heeft (beloopen Aan bijdragen van andere gemeenten in die kosten is ontvangen Kosten van het openbaar lager onderwijs Kosten van instandhouding schoolgebouwen aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen aanschaffen en onderhouden van schoolboeken,leermiddelen en school- (behoeften verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Kosten van de Oudercommissie Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten van verzekering tegen brandscha.de Bijdragen aan andere gemeenten inzake hot openbaar gewoon lager onderwijs Rente van geldleeningen Aflossing van geldleeningen Totaal 16460,57 16397,40 ff 5763,41 ff 891,06 ff 948,65 24000,52 5129,17 ff ff 10010,— X 15139,17 9930,27 If ff 119,88 ff 461,06 ff 522,76 ff ff 13,48 ff 18,25 ff 400,72 ff 2402,19 ft 2085,98 15954,59 Aan besturen van bijzondere lagere scholen word in 1935 uitgekeerd: a) een vergoeding ex art.101 (kosten van instandhouding) transp. 10263,61

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 33