tt II ff -34- 1931 1932 1935 1934 1935 204 183 191 200 191 ff 46 51 52 53 51 86 75 97 97 91 31 31 31 88 88 415 388 418 438 421 4. R.K. Harmonie "St. Cecilia" te Bavel. 10263,61 5763,41 891,06 948,65 17866,73 Ovcrgcbracht b) vergoeding ex art» 205 (geschatte vaarde gebouwen) c) oen vergoeding aan besturen van bijzondere scholen voor de kos ten van schoollokalen bedoeld in art.84 der L.O.wet 1920 d) rente van waarborgsommen Voorborc idend Lag,er Onderwijs. In deze gemeente zijn 4 bijzondere b cv/aar scholen t.w. R.K. Bewaarschool te Ginneken? Protcstantschc Bewaarschool te Ginneken; R.K. Bewaarschool te Ulvenhout en R.K. Bewaarschool te Bavel. Het aantal leerlingen dezer bijzondere bewaarscholen bedroeg over de jaren 1931 t/m 1935: gemiddeld over de jaren R.K.Bewaarschool te Ginneken Protest. R.K. Ulvenhout RiK. Bavel Over de jaren 1931 t/m 1933 werd aan dc Bijzondere bewaarscholen uitbetaald een bedrag van 4»per leerling, terwijl aan diezelfde scholen over 1934 en 1935 werd uitbetaald een bedrag van f 3,per leerling.- Nijverheidsonderwijs. In deze gemeente is gevestigd een patronaats-teekenschool. Voor de instandhou ding dezer school werd van gemeentewege een subsidie toegekend, nl. in 1931 1061.13 1932 1200,— 1933 556,91 1934 372,23 1935 345,44 Archief der Gemeente. Bij besluit van den Raad der gemeente van 1 December 1932 werd besloten tot hot doen ordenen der gemeente-archieven. In verband met hangende plannen om een nieuw raadhuis te bouwen, had de Raad evenwel bezwaar tot het brandvrij maken van de tijdelijke bewaarplaats.- Dit laatste werd door den heer Rijks archivaris slechts goedgekeurd, als dc berging een zeer voorloopig karakter zou dragen. 1 Februari 1933 kon met de ordening van het archief worden begonnen? het ¥;crd voltooid in April 1934» - De ordening en inventariseering is geschied door den hoer J. Cunen te Oss onder leiding van den heer Dr. J.P.W.A. Smit, Rijksarchivaris in Noord-Brabant en den hoer iïrA.R.ÏÏ. Hommers, Inspecteur der archieven in deze provincie. Dc archieven dezer gemeente beslaan een oppervlakte van 77,75 strekkende meter, waar van 13,40 meter oud archief? 39,50 meter nieuw archief en 12.25 meter gedeponeerd ar chief te Ginneken en 12,60 meter oud archief te 's Hertogenbosch. R.K. Openbare Leesbibliotheek.- In deze gemeente bestaat een R.K. Openbare Leesbiblio theek, ondergebracht in oen gebouw in do Prinses Julianastraat,alhier.- Van de jaren 1931 t/m 1933 werd van gemeentewege een subsidie toegekend van 150, per jaar en voor de jaren 1934 en 1935 112,50. Het totaal aantal boeken in het be zit van de R.K. Openbare Leesbibliotheek bedroeg op 31 December 1935 ca. 2800. Het totaal uitleeningen per jaar bedraagt ongeveer 8000. Het aantal abonnementen bedraagt 70. In deze gemeente zijn 4 harmoniöen gevestigd, t.w.s 1. Kon. Erkende Harmonie "Concordia" te Ginneken; 2. Patronaatsharmonie te Ginneken. 3. Kon. Erkende Harmonie "Constantia" te Ulvenhout. De navolgende zangvereenigingen bestaan ers 1. Ginneken's liannenkoor 2. Dameskoor "T.O.G.". 3. Christ. Zangvereeniging "Looft den Heer".

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 34