-35- Monuaentenz org. Kasteel "Bouvigno" In 1930 werd door de gemeente aangekocht het kasteel "Bcuvigne", teneinde het behoud van dit monument met zijn aantrekkelijke omgeving te verzekeren. Instandhouding van dit historisch en natuurmonument eischte een grondige restauratie. Door den Raad werd hiertoe dan ook besloten. - De totale restauratiekosten hebben 37«152»47 be dragen, -waarvan 35967>47 werd geboekt ten laste van den Kapitaaldienst 193^ cn 1185»ten laste van den Kapitaaldienst 1933*- Zoowel door het Rijk als door de Provincie v/erd het groote belang van deze res tauratie ingezien. Zij hebben hieraan medegewerkt door elk een deel van de noodige golden in den vorm van een subsidie beschikbaar te stellen.- Door het Rijk werd een subsidie verleend van 15000,en door de Provincie Noord-Brabant 6000, Dit kasteel werd onmiddellijk na den aankoop voor een termijn van 50 jaren ver huurd aan de Pius X-stichting te Breda, teneinde aldaar de Centrale te vestigen van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk in het Bisdom Breda. In het belang van dit werk, uitgebreid met nog andere takken van sociale zorg zooals opleiding van meisjes voor sociale bedrijfsleiding en cursussen voor dienstboden, werden op het terrein rond het Kasteel bijgebouwd r - spec ti eve lijk een gebouw, inhoudende slaap- en recreatiezalen en een kapel. Kapellen te Galder en HeusdenhoutDaartoe aangespoord en in samenwerking met het Gemeentebestuur werd in 1931 door het R.K. Kerkbestuur der R.K.Parochie van den H. Laurcntius te Ulvonhout en door het R.K.Kerkbestuur van de Parochie van O.L.Vrouw van Goeden Raad te Teteringen besloten de Kapellen respectievelijk te Galder en Heus denhout te restaureeren, aangezien op het behoud van deze monumenten van geschiedenis en kunst algemeen prijs werd gesteld en zij danig in verval waren.- Ook de Rijks- en Provinciale Overheid zagen het nut var deze restauratie in en gaven hiervan blijk, door in de restauratiekosten een subsidie toe te kennen. Van gemeente wege werd voor de kapel te Galder een subsidie toegekend van 1845,en voor de kapel te Heusdenhout een subsidie van 2280,Deze subsidièn werden uitbetaald ten laste van den gewonen dienst 1935, nadat de restauraties geheel waren bcê'indigd. Het kapelletje te Heusdenhout is thans weer als devotie-kapelletje voor het publiek open gesteld. Kerk dor ZTod. Hervormde Gemeente te Giiuukon.- Door de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Ginneken v/erd meermalen tot den Gemeenteraad het verzoek gericht een ge meentelijke subsidie te verleenen in de kosten van de voorgenomen restauratie der Ned. Herv. Kerk te Ginneken. Hoewel hot Gemeentebestuur niet ontkende, dat bedoeld Kerkge bouw, vooral ook door zijn ligging en omgeving, het schilderachtige der streek ver hoogt cn wol ecnige historische on architectonische waarde daaraan kon woiden toege kend, vermeende hot, niet tot subsidieering te moeten overgaan, alvorens ook Rijk en Provincie dit deden. Dit laatste had eerst plaats in 1933, waarna ook de Raad een sub sidie toekende van 10$ der restauratiekosten met een maximum van 4932,De totale restauratiekosten beliepen evenwel slechts een zoodanig bedrag, dat niet meer dan 4256,79 behoefde te worden uitgekeerd. Dit subsidie werd tot een bedrag van 2466, verantwoord in den gewonen dienst 1934 en het restant, zijnde 1790,79 in den gewonen dienst 1935*- HOOEDSTUK XV Eerediensten; Het aantal kerkgebouwen, aan den Openbaren Eercdienst gewijd, bedroeg op 31 December 1935 vjif(5)* Sinds 31 December 1930 is er een nieuwe parochie bijgebouwd nl. op "Overakker". Gevestigd zijns 1. de R.K. Parochie van den H. Laurontius te Ginneken (kom), waaraan verbonden is dón pastoor met drie kapelaans. 2. de R.K. Parochie van de H.Maagd Maria, Middelares van Alle Genade te Ginneken (Overakker), waaraan verbonden is dón pastoor, tevens deken, met 'dn kapelaan. 3. do R.K. Parochie van den H. Laurcntius te Ulvonhout, waaraan verbonden is ddn pastoor met ddn kapelaan. 4. de R.K. Parochie van dc H. Brigitta te Bavel, waaraan verbonden is ddn pastoor en ddn kapelaan. 5. de Nederduitsehe Hervormde Gemeente met ddn predikant. Voor geen dor alhier gevestigde kerkgenootschappen werden van gemeentewege uitgaven ten behoeve van den Openbaren Eeredienst of zijn bediening gedaan.-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 35