„36- HOOFDSTUK XVI Landsverdediging. Inschrijvingsregister, aantal lotelingen, vrijstellingen, enz Aantal ingeschrevenenin 193Is 79 1932s 114 19335 120 19345 114 1935s 108 Vrijstellingen; in 19315 a) wegens lichaamsgebreken 12 b) brocdcrdienst 37 c) geestelijk ambt (tijd) 2 d) (voor goed) - e) kos winner schap 2 in 1932 a) wegens lichaamsgebreken 20 b) broederdienst 49 c) geestelijk ambt(tyd.) 2 d) 11 (voor goed) e) kostwinnerschap 7 In 1933; a) wegens lichaamsgebreken 30 b) broederdienst 50 c) geestelijk ambt(tyd.) 2 d) (voor goed) - e) kostwinnerschap 4 in 1934; a) wegens lichaamsgebreken 26 b) broederdienst 47 c) geestelijk ambt (tijd.,) 3 d) (voor goed) e) kostwinnerschap 4 in 1955; a) wegens lichaamsgebreken 17 b) broederdienst $6 c) geestelijk ambt (tijd.) 4 d) (voor goed) e) kostwinnerschap 1 In 1933 werd 1 persoon voor goed uitgesloten van de dienstplicht. In 1951 werden be stemd tot "Gewoon dienstplichtigen" 26, Buitengewoon dienstplichtigen 40. In 1932; Gewoon dienstplichtigen 36 Buitengewoon 19335 Gewoon Buitengewoon 19345 Gewoon Bui tengowo on 1935! Gewoon Bui tengev/o on 58 33 57 33 55 35 S CHIETVBREEHI GIN GEB» Ginnckensche Burgerwacht. De Ginnckensche Burgerwacht opgericht 1 Februari 1919, werd bij Koninklijk Besluit van 17 Mei 1919 nr. 85 Koninklijk goedgekeurd. Bij de oprichting trad als Voor zitter op de hoer J.H. Vcrlogh en als Secretaris-Penningmeester de heer D.H. Wicher- link. Commandant was de heer E.L.F. Bolomejj.- Het Bestuur, dat door de loden wordt benoemd, bestand op 1 Januari 1931 uit dc hoeren; 56

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 36