-57- Jhr. Mr» Th.E. Serraris, A.J; Heerma van Toss C.A. Segeren, J. Martens, J. Raaymakers, Chr. Goyarts, Voorzitter; Secretaris-Penningmeester; Lid; Lid; Lid; Lid; Na het overlijden van den heer Heerma van Voss werd op 10 Mei 1955 tot Secretaris benoemd, de heer H.J.M» Mol en tot Penningmeester, de heer A.G. van Hooft. De heer C.A. Segeren maakt sinds 29 Juni 1954 geen deel meer uit van het Be stuur. Sinds 1 Januari 1951 treedt als Commandant op de heer G* van Steen. Op 1 Januari 1951 telde de Burgerwacht 70 leden; op 51 December 1955 - 105 leden, waarvan 45 actief-dienende. De oefeningen der Burgerwacht worden gehouden qp de schietbaan, gelegen op den Roosbergschentiend in deze gemeente. De baan werd in 1929 aangelegd en is eigendom der Burgerwacht; ih het voorjaar Van 1954 werd de baan geheel hersteld. De baan, welke behoort tot de grootste en best-aangelegde van Nederland, heeft over het geheel een lengte van 500 Meter; de breedte bedraagt 40 Meter. De oefeningen der Burgerwacht worden gedurende de maanden Mei/Sep- tember gehouden op de Zaterdagmiddagen en op den eersten Zondag van iedere maand. Jaarlijks worden 2 onderlinge wedstrijden en een kringwedstrijd gehouden. De kringwed strijd wordt bezocht door de Burgerwachten van Terheyden, Chaam, Gilze en Rijen. De inkomsten der Burgerwacht bestaan uit lidmaatschapsgelden der leden en uit bijdragen van donateurs; bovendien wordt eenige subsidie van het Rijk ontvangen.- Behalve door het houden van schietoefeningen, houden de leden zich door geachts oefeningen paraat voor daadwerkelijk optreden. Op ui tnoodiging van de Overheid worden voorts door de Burgerwacht hulpdiensten verleend, o.m. bij lucht- bes chermingsoe feningen HOOFDSTUK XVII Hieromtrent valt niets te vermelden. HOOFDSTUK XVIII Geen bijzonderheden dienen hier vermeld te worden. Burgemeester en Wethouders van Ginneken en Bavel, Serraris. De Secretaris, A. Bastiaansen, 25 April 1957-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 37