BEKNOPTE SI" ZAKELIJKE OPGAVE VAST DE VOORNAAMSTE IN DM GEMEENTERAAD BEHANDELDE QiDBHTORPEN 7~ -3- In 1935 had eveneens weder de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. De hiervoor op 19 Juni 1935 uitgeschreven verkiezing bracht den navolgenden uitslag: stemmen zetels R.K. Lijst te Bavel (Oomen) 390 1 Christ .Hist .Partij-Anti-Rev.Partij (Foeken) 398 1 R.K. Lijst te Ginneken (Verdaasdonk) 807 2 R.K. Staatspartij te Ulvenhout (Rops) 713 2 S.D.A.P. (Brinkerhof) 772 2 R.K. Lijst te Bavel (van Gestel) 694 2 R.K. Staatspartij te Ginneken (van Mierlo) 1750 5 Vrijheidsbond (Prins) 204 Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 5728 blanco stemmen 186 overige ongeldige stemmen 62 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EE WETHOUDERS Het College van B. W. was op 1 Januari 1931 samengesteld uit de heeren: Jhr. Mr. Th, E. Serraris, Burgemeester; benoemd bij Koninklijk Besluit van 17 Juli 1916 met ingang van 8 Augustus 1916; A. vanllooten, Wethouder, (sedert 24 Februari 1917)? C. Rijppaart, Wethouder (sedert 12 Februari 1917) 5 In de vergadering van 1 September 1921 werd de heer A. van Kooten herkozen als Wet houder, terwijl in de plaats van den heer C. Rijppaart, die zich niet meer voor raads lid beschikbaar heeft gesteld, werd gekozen de heer J.H. van Mierlo. Wegens ontslagname van den heer J.H. van Mierlo, als wethouder, werd in diens plaats gekozen de heer II.J. van Gestel (verg. dd. 14 Juni 1934)° Op 3 September 1935 werden de navolgende heeren als Wethouder gekozen: J.H. van Mierlo en H.J. van Gestel. SECRETARIE. Secretaris (sedert 29 December 1911)de heer A.G. Bastiaansen. Ontvanger (sedert 28 April 1917)°° de heer J.A.J. Beljaars. _Hh-+-HHIII11h-H-+-+-HHt- I!--+-+- 17 Februari: 2 April 2 Juni 14 Juli 7 Aug. 26 Aug. 1 Sept. 25 Sept. 16 Oct. 19 3 1 Voorstellen betreffende plaatselijke belastingen, verkoop grond in de Em- malaan, aangaan tijdelijke kasgeldleening, plannen gemeentehuis, regeling van de werkverschaffing, voorstel wijziging bouwverordening, aankoop van de Sterhoeve. Goedkeuring rekeningen van de burgerlijke armbesturen, dienst 1929? ver zoek verbetering voetpad Boschlaan, aankoop en verbetering weg Bfeèberg en electrificatie te Ulvenhout; verbouwen openbare school, verwarming Dr. de Visserschool, aankoop benoo- digdheden Jongensschool Ginneken, aankoop terrein hoek Kerkstraat-Pr. Ju- lianastr, verhuren oude pastorie. Verbeteringen school Bavel, werkverschaffing en werkloozen, verzoeken A.H. van der Sande, aanleg van straten. Voorstel tot het stichten en inrichten van een Gemeentehuis. Onderzoek v.d. geloofsbrieven der gekozen raadsleden, herstemming over het voorstel tot stichting van een nieuw Gemeentehuis, waarover in de vergadering van 14 Juli jl. de stemmen hebben gestaakt. Beroep van den heer A Brouwers naar aanleiding van de besluiten van den Raad inzake het onderzoek van de geloofsbrieven der gekozen raadsleden. Regeling van jaarwedden van gemeente-personeel Beëediging van de gekozen raadsled n, verkiezing van wethouders, benoe ming van leden der Vaste Commissiën van Bijstand. Verzoek Bestuur Dr. de Visserschool om banken. Benoeming tijdelijke wethouder, benoeming van de leden van de Commissie voor Georganiseerd overleg. Regeling van de werkverschaffing en de steun regeling voor werkloozen. Wijziging uitbreidingsplan Onderzoek geloofsbrieven gekozen raadsleden, beëediging raadsleden, be noeming wethouder. Verordening Commissie van Bijstand. Benoeming leden Commissie van Bijstand. Aangaan van een tijdelijke kasgeldleening, onder hand- sche verhuring van een pand aan de N.V. Wijnhandel Elsevier Zonen. Ver zoek van den heer J.A. van Dijk om aankoop van perceelen aan de Molenstr.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 3