-4- 18 November wijziging bouwverordening; afrekening met de Besturen der Bijz.Scholen over 1925 en 1927» Behandeling van de begrootingen van de burgerlijke Armbesturen, dienst 1932. Voorstellen ten aanzien van de gemeente belastingen; voorstel tot het vormen van Annexatie-reserves;voorstel tot het doen eener extra-afschrijving op het electrische kabelnet; wij ziging reglement van de Burgerlijke Armbesturen. 28 November Aangaan tijdelijke kasgeldleeningen; regeling werkverschaffing en steunregeling voor werkloozen. 22 December: Aanwijzing van beheersregeling takken van dienst: Behandeling van de gemeenterekening en de rekeningen van de bedrijven, dienst 1930. Behandeling van de gemeente-begrooting en de begrootingen van de bedrijven, Dienst 1932. -f-J-— 19 3 2 26 Februari Wijziging verordening Commission van Bijstand. Voorschotten op de vergoe dingen voor de bijzondere scholen. Aangaan van een tijdelijke kasgeldlee- ning; verordening loopen vee in de waterleidingen, verhuren weningen in de Raadhuisstraat, wijziging verordening levering van water door het water- en electriciteitsbedrijf verzoek om banken voor dc R.K. Bijz. Meisjesschool te Bavel;verzoek be treffende verlenging van de Broeklaaè.; werkverschaffing en steunregeling voor werkloozen; vaststellen van oen verordening ingevolge art.9 eer ste lid der Winkelsluitingswet 1930 (Staatsblad 460)Verzoeken van den Heer A.H.M. van den Sande om toestemming tot het aanleggen van straten. ontwerp-besluit van Ged.Staten betreffende tijdelijke korting op wedden. Gemeenschappelijke regeling voor hulpverleening bij brand. Verordeningen tot heffing van vergunnings- en vorlofsrecht. Verordening op het verstrekken van drank op den openbaren weg. Verzoek van de af doe ling onderwijs H.C.B. om subsidie in de kosten van een huishoudcursus Bericht van den heer J.W. Sprengen, dat hij ontslag neemt als lid van den Raad. Ver ordening ingevolge de Winkelsluitingswet en wijziging van de algemccne politieverordeningen. Verzoek van den Heer A.H.M. v.d. Sande betreffende trottoirbanden. Voorstel tot tijdelijke korting op de wedden van het gemeentepersoneel5 verzoek van de voetbalvereeniging "De Baronie" om huur van een terrein en werkverschaffing Restauratie van liet kasteel Bouvignevoorstel tot het aangaan van een definitieve geldleoning en van een tijdelijke kasgeldleening. Toelating als lid v.d. Raad van den heer C. van Rinsum.Vaststellen re glement van orde voor de vergaderingen van den Raad. Benoeming van de leden der vaste Commissiën van Bijstand. Verzoek van het Bestuur der R.K.Meisjesschool aan de Kerkstraat van leermiddelen en schoolbehoeften wijziging van hot besluit waarbij aan den Heer A.H.M. v.d. Sande toestem ming werd verleend tot het aanleggen van straten. Verhuren van de Weide bij de Duivelsbrug. November: Verzoek van het bestuur dor Dr. de Visserschool om gelden voor verbete ring der speelplaats bij die school. Verzoek van het R.K. Kerkbestuur der parochie van den H.Laurentius te Ginneken om gelden voor verbete ringen ten behoeve der R.K. Jongensschool aan de Prinses Julianastraat Behandeling van de gemeentere kening en van de rekeningen der bedrij ven, dienst 1931» Behandeling van de gemeente-begrooting en van de be grootingen dor bedrijven, dienst 1933s met voorstellen betreffende be lastingheffing. Rekeningen van do Burgerlijke Armbesturen,dienst 1930. Aangaan sener deposito-overeenkomst met de Bank voor Nederlandschc Ge meenten; aankoop boekhoudmachine Aankoop van grond van den heer Kimme1. Verbeteringen van het Gemeentehuis. Vaststellen reisbesluit. 1j 19 3 3 Verdeeling der gemeente in r.tomdistricten Aanwijzing van stemlokalen in de verschillende stcmdistricten. Aangaan tijdelijke geldleening. Wijzi ging van de Verordening tot verdceling der gemeente in wijken. Aankoop vuilniswagen. Wijzigingen van hot reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad. Regeling kasopnamen. Verzoek van de Directie van het Sportpark en Wielerbaan Ginneken om vermindering van do z.g. vormakolykhcidsbelas- ting;voorstel invoeren ooncr straatbelasting;rooien van boomen aan de Valkenierslaan.- 1 April 30 April 30 Juni 6 Sept. 4 Januari: 1 Febr. s

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 4