-5- 10 Maart 21 April 30 Juni 18 Augustus 21 Sort. 21 December Benoeming van leden der stombureaux. Bc-grootingen van de Burgerlijke Armbesturen; voorstel tot hot invoeren eener straatbelasting.Bouwen eener kapel op Bouvignc. Verzoek van het Bestuur der school voor soci ale bedrijfsleiding Bouvignc. Gemeenschappelijke regeling Vleeschkcuringswet.Reorganisatie brandweer. Verzoeken om voorschotten van de bijzondere schoolbesturen. Aangaan tijdelijke gcldleeningen. Wijziging van de algemcene politieverordening en verordening op het kampeeren. Restauratie van de kapellen te Golden en Heusderhout.Ver zoek van de Heeren Kerkvoogden v.d. iTed.H_rv.Kerk Gemeente om een sub sidie in do kosten van dc restauratie der kerk van die gemeente. Verordening tot het heffen eener straatbelasting .Verordening tot rege ling van de brandweer,rioleer in gen en bestrating. Verzoek van het be stuur der school voor sociale bedrijfsleiding "Bouvigne". Veranderingen aan het gemeentehuis. Verordenings regelende de rangen, het aantal, de samenstelling en de eischen van benoembaarheid van de ambtenaren der gemcente-politieVerzoek van den heer A.H.M. v.d. Sande om vergun ning voor het aanleggen van straten en andere daarmede verband houden de regelingen. Vaststellen nieuwe bouwverordening» Verordening op het kampeeren in deze gemeente. Verordening op de gemeente—politie en salarisregeling van het politiepersoneel. Aangaan van een tijdelijke kasgeldleening. Ontslag als lid v.d. Raad P.J. Brouwers. Belediging van een plaatsver vangend secretaris. Voorloopige goedkeuring van een plan tot onteige ning. Verzoek van den Heer Jo's. A. van Dijk tot hot aanleggen van den ventvc-g langs de Ceintuurlaan. Verzoek van de N.V. Bouwbureau J.Korte- weg A.C.Zn, om vergunning tot het aanleggen van straten. {Toelating als lid v.d. Raad van H. van Opstal; verordening tot heffing van schoolgeld. Aangaan eener definitieve en tijdelijke geldleening. Behandeling van dc g meentebegrooting en van de b_ grootingen der be drijven, dienst 1934* Voorstel tot het toekennen van straatnamen nabij do Ceintuurlaan. Verzoek van hot Bestuur der school voor Sociale Be drijfsleiding te Ginneken. 20 Februari 31 Maart 7 Juni 14 Juni 12 Juli 24 Juli 30 Augustus 28 September 30 October 19 5 4 Behandeling van de gemeentorekening en do rekeningen van de bedrijven dienst 1932. Verzoeken om voorschotten van de besturen der bijzondere scholen. Besluit tot onteigening van perceelon aan het Oranjeplein. Wijziging ven de algemeenc politieverordening. Verbetering hoek Kerk straat-Pr. Juli anastraatVerdeeling van de gemeentewegen in klassen ingevolge het 4e lid van artikel 4 der Verordening op de heffing van straatgeld. Herdenking van het overlijden van H.M. dc Koningin -MoederOnderzoek geloofsbrief C.J. van Gils als lid van den Raad- Rekeningen van de Burgerlijke Armbesturen, dienst 1931 en 1932. Verordening tot voorkoming van radio-storingen, wijziging van hot uitbreidingsplan, overdracht van grond uit het grondbedrijf aan hot Bestuur der Dr. de Visserschool. Rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur voor Bavel, dienst 1931 en 1932. Verhuren van gedeelte van d.e z.g. oude pastorie. Voorstel inzake werkverschaffing (verbetering Molenlaan) Verhuren van het Post- en Telegraafkantoor. Benoemen van een wethouder. Herdenking van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden. Steunregeling voor wcrkloozen. Begrooting Burgerlijk Armbestuur Bavel dienst 1934» Vaststellen winkel sluitingsverordening. Wijziging algemeenc politieverordening. Verzoeken betreffende de jaarwedden van het gemeente-personeel. Procedure ontei gening H.G. van Alfen; wijziging van het Ambtenaren- en werkliedenregle- ment.- Wijziging van de algemcene politicverordening. Wijziging van de Winkel sluitingsverordening. Aankoop van oen strook grond. Verordening voor de gemeente-politieAankoop van grond van A.H.M. v.d. Sande. Afrekeningen met de bijz, schoolbesturen, verordening voor de gemeente politie. Rapport van de Raadhuiscommissie. Gaslevering te Ulvenhout. Aangaan tijdelijke kasgeldleening. Voorstel v» God. Staten inzake de jaarwedden van de Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers en van die der Wethouders. Verordening be treffende dc gemeente-poli tieAangaan van een tijdelijke kasgeldleening; vaststellen van een bouwverordening;voorstel betreffende de Overakkerstraat

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 5