30 November 28 December 1 Februari 4 Februari 15 Maart 27 April 31 Mei 29 Juni 30 Juli 3 September 30 September 30 October 29 November 9 December -6- t Foorstel tot aankoop van oen auto-vuilniswagen. Verzekering van de go- meenteeigendommen. Verzoek van de w.V. J. Korteweg A.C.zn tot het aanleggen van straten. Aangaan van een tijdelijke kasgeldleening. Verordening tot veraocling van stemdistri eten voor de verkiezing van leden van den Raad. Voorloopige vaststelling van de gemeenterekening en van de rekeningen van de bedrijven, dienst 1955» Behandeling van de gemeentebegrooting en van de b^grootingen van de bedrijven,Dienst 1935» Behandeling van de bcgrootingen van de Burgerlijke Armbesturen,dienst 1935. Aanvulling van de huurovereenkomst met de Pius X Stichting be treffende "Bouvignc". 19?^ Aankoop pand Juffr. Loonen.Schrijven van don Heer Commissaris der Konin gin betreffende de verordening, regelende de rechtspositie voor de amb tenaren der gemeentepolitie. Voorstel tot aankoop van een autovuilnis- wagen.Behandeling van de Gomeentobegrooting en van de begrootingen van do bedrijven, dienst 1935 Behandeling gomeentc-begrooting, dienst 1935° Ontslag W.J.Loerakker als lid van den Raad. Vaststellen van het maximum der vergunningen. Aankoop van het pand van den heer Kcnters Overeen komst van hot Rijk betreffende rondweg Ginneken-Breda. Vaststellen van een winkelsluitingsverordening. Aanleg van straten door J.A.J. van der Sande en W.L. van der Sando. Aangaan tijdelijke kasgeldleening 1935; conversie geldleeningen. onderzoek geloofsbrieven Chr. G. Foeken en toelating als lid van den Raad. Verzoek van het Bestuur der Voreeniging voor Christelijk Onderwijs voor Breda en Omstreken om gelden voor den bouw van één schoollokaal. Voorstel tot onteigening van gronden. Verbetering van de Overakkerstr. Verordening rechtspositie politiepersoneel.Verzoek van den Heer A.H.M. van der Sande. s Aangaan rechtsgeding» Wijziging verordening gemeente-poli tie. sAangaan kasgeldleening en conversie;wijziging van de verordening tot regeling van het georganiseerd overleg.Vaststellen van een winkelslui- tingsvorordening. onderzoek geloofsbrieven en toelating raadsleden.Regeling met den Heer A.H.M. van der Sande. Reorganisatie van den Dienst van Openbare Werken en den Dienst van Bouw- en Woningtoezicht en huisvesting van de Politie. Voorstel tot het aangaan cencr procedure betreffende onteigening van perceclen.Verzoek van de H.V. Bouwbureau J. Korteweg A.C.zn betreffende de Molenlei. sBeè'odiging Raadsleden.Verkiezing Wethouders. Benoeming van de leden der vaste Commissiên van Bijstand. Wijziging der verordening, bedoeld in art - 223, derde lid, der gemeente-"et Beè'ediging plaatsvervangend secretaris en ontvanger.Rekeningen van de Burgerlijke Armbesturen van Ginneken en van Bavel. Verordening gemeente- personeel.Verordening ingevolge art. 223,3° lid der Gemeentewet.Korting op de wedde van het gomeontoporsonoe]Voorloopige goedkeuring onteige- ningsplansverhuron terreinen Strijboeksche heide ^vaststellen ui tbreidings- plan. aangaan tijdelijke kasgeldleening. Onteigening van gr an den. Verzoek van het Bestuur der Voetbalverceniging "De Baronie" om huur van grend.Vakontwik keling van jeugdige wcrkloozen, zBegrootingen vdBurger lijke Armbes turen; ver ordening ingevolge art.223, 3e lid der gemeentewet(politie)sVerzoek van den Heer A.H.M. van der Sande. Aankoop van een vrenhtwagen;ontslag B.Stolk als lid van den Raad. Onderzoek van de geloofsbrief van J.C. Foes en toelating als lid van den Raad. Behandeling van de rekeningen van de bedrijven en van de reke ning der gemeente, Dienst 1934» Behandeling van de b-grootingen van de bedrijven en van de begrooting van den Gemeente-dienst 1936. Vaststellen van de verordening op de straatbelasting in deze gemeente. Huisvesting van de gemeentediensten. Toekennen van straatnamen.-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 6