CQMMISSIEN Vaste Commissiën van Bijstand. De volgende vaste Commissiën van Bijstand, bedoeld in artikel 60, 2e lid der Gemeente wet, werden by besluit van den Raad dd. 16 October 1951 benoemd! De samenstelling der Lichtcommissie was toen: J.H. van Mierlo, wethouder, voorzitter; J.D.F. Brinkerhof; M.A. Verdaasdonk; De Commissie voor sociale aangelegenheden uit de heeren: -7- a) Commissie voor de Electriciteits- en watervoorziening, genaamd de Licht commissie (deze bestond reeds krachtens besluit van den Raad van 5 November 1927) b) Commissie voor het Bouw- en Woningtoezicht en de Volkshuisvesting, de z.g. "Bouwcommissie" (welke vóór 1951 ook reeds bestond). c) Commissie voor de gemeentefinanciën. d) Commissie voor het grondbedrijf en e) Commissie voor sociale aangelegenheden. In September 1951 werd de Bouwcommissie samengesteld uit de heeren: J.H. van Mierlo, wethouder, voorzitter. W.J.Loerakker; H.J. v. Gestel; Chr. v. Swol; Op 16 October 1951 als vijfde lid toegevoegd; J.G. Ph. Savenije. Jhr. Mr. Th. E, SerrarisBurgemeester, Voorzitter. J.H.Oomen; A.J.Rops W.J.Loerakker; H.J.M. Kessel; Op 16 October 1951 werd in plaats van J.H. Oomen benoemd: J.W.Sprenger Wegens ontslagname van laatstgenoemde werd dd. 26 Februari 1952 in diens plaats benoemd de heer A.ThuA.Pijnappel. De Commissie voor de Gemeentefinanciën bestond op 16 October 1951 uit de heeren: J.H. van Mierlo, wethouder, voorzitter; G.J. Braakhuis; P.J. Brouwers; A.Th.A. Pijnappel J.W.Sprenger. De Commissie voor het Grondbedrijf uit de heeren: J.G.Ph.Savenije J.A. de Hoon. J.H. Oomen, wethouder, voorzitter. G.J. Braakhuis; J.D.F. Brinker hof W.J.Loerakker; Chr. A.H. v. Swol. Op 6 September 1952 werden geen veranderingen aangebracht, behoudens, dat de heer C. van Rinsum in de Commissie voor de gemeente-financiën werd benoemd in plaats van den heer J.W. Sprenger. Als voorzitters der Commissiën v/erden aangewezen de heeren: Jhr. Mr. Th.E. Serraris van de LichtcommissieJ.H. van Mierlo van de overige Commissiën. Bij besluit van den Raad dd. 18 Augustus 1955 bleef de sa menstelling der Commissiën dezelfde; ook in het voorzitterschap kwam geen verandering. Door de benoeming van den heer H.J. van Gestel tot Wethouder heeft deze opgehouden lid van de Lichtcommissie en van de Commissie voor de gemeente-financiën te zijn.- Als lid der Lichtcommissie wordt benoemd dd. 24 Juli 1954, de heer W.J.Loerakker en als lid der Commissie voor de gemeente-financiën de heer J.H. van Mierlo. Tevens wordt als Voorzitter van de Commissie voor Sociale aangelegenhedeh benoemd de heer J.H. Oomen. Tot voorzitter der bouwcommissie, der commissie voor de gemeente financiën en der commissie voor het grondbedrijf de heer H.J. van Gestel. In de raadsvergadering dd, 51 Augustus 1954 werd slechts de samenstelling van de Commissie voor Sociale aangelegenheden gewijzigd; doordat in plaats van den heer A.Th&Pijnappel de heer C.J. van Gils daarin werd benoemd. In het voorzitterschap der Commissiën werden geen veranderingen gebracht. Door ontslagname van den heer W.J.Loerakker werd dd. 29 Juni 1955 tot lid van de Bouwcommissie benoemd de heer Chr. G. Foeken, terwijl de heer C.J. van Gils als lid der Lichtcommissie zal optreden. Tenslotte volgt hier nog de samenstelling der Commissiën op 5 September 195Rs

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 7