Jhr, Mr. Th.E. Serraris,burgemeester,voorzitter. B. Stolk? Chr. A.H. van. Swol. H. van Gestel, wethouder, voorzitter, J.D.F. Brinkerhof; Chr. G. Focken; Chr.A.H. van Swol. J.H. van Mierlo, wethouder, voorzitter. G.J.Braakhuis H.J .M.Kcssel B.Stolk. J.H. van Mierlo, wethouder, voorzitter. J.D.F.Brinkerhof J.G.Ph.Savenije en Chr.A.H. van Swol. c) Commissie voor Sociale aangelegenheden; C.J. van Gils; A.P.Struijs en Chr. A.H. van Swol. Commissie van toezicht op het lager onderwijs; Op 1 Januari 1931 was de Commissie van toezicht op hot Lager Onderwijs samengesteld uit de navolgende hoeren: A. van Hooijdonk; F/jV.F.W. de Fries. C. Vcrhooijen; Op 15 Maart 1935 werd in -laats van L. Korteweg benoemd ver klaard F. Baron de- Constant Robecquo, aan wien het voorzitterschap werd opgedragen, terwijl C.A.M.C.Stoffels als Secretaris fungeerde. Tenslotte word dd. 50 September 1935 A.M.Panis benoemd, wegens aftreding van F»¥»F«¥. de Fries. Commissie tot wering van schoolverzuim: Op 1 Januari 1931 was deze Commissie samenge steld uit de heerens G.C. van Dijk, Voorzitter. A.A.M.Panis, Secretaris. A.Pv.d. ¥ouw; L.Korteweg; A.A.Kriellaars. Op 1 Januari 1934 'orden alle loden dezer Commissie herbenoemd. Schattingscommissie voor de Inkomstenbelasting: Deze was op 1 Januari 1931 samengesteld uit de Heeren: Jhr. Mr.Th.E. Serraris; A. van Hooten; G.C. van Dijk; In plaats van het overleden lid A. van Hooten werd op 30 April 1932 benoemd J.H. van Mierlo. ¥cgens periodieke aftreding werd de samenstelling der Commissie dd. 7 Juni 1934 als volgt: G.C. van Dijlc; G. Kriellaars; J.G. Ph. Savcnijo; G. W. Hamel. -8- a) Licht commissie C.J. van Gils; A.J. Rops; A.P.Struijs b) Bouwcommissic J.G.Ph.Savenije c)Commissie voor het Grondbedrijf; C.J. van Gils; d) Commissie voor het grondbedrijf; G.J. Braakhuis; H.J. van Gestel, wethouder, voorzitter. J.D.F. Brinkerhof; AH DERF CCMMI55ISIT A.V.M.J.H. Goulmy, voorzitter; Mr. J.J.A. van Beek, Secretaris. M.A. van der Made; In de op 21 April 1933 gehouden raadsvergadering werd do samenstelling als volgt: C.A.M.C. Stoffels, Voorzitter; L. Korteweg, Secretaris; M.A. van der Made; F.¥.F.¥. de Fries. G. Kriellaars.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 8