-9- SchoonhsidscommissieIn deze commissie hebben zitting de heoren: P.F. Bil sen, Architect te Ginnoken 5 J. de Luit, P.A. Muis, Hoofd van Openbare werken. Commissie voor georganiseerd overleg; Do vertegenwoordiging van den Gemeenteraad in de Commissie voor het georganiseerd overleg bestond op 1 Januari 1931 uit de heeren: W.J. Loerakker en H.J. van Gestel. - De vertegenwoordiger van Burgemeester en Wethou ders was: Jhr. Mr. Th.E. Sorraris. - Op 24 Juli 1934 "werd in plaats van H.J. van Gestel benoemd J.G.Ph.Savenije,terwijl dd. 29 Juni 1935 Chr.G® Foeke werd benoemd in plaats van W.Loerakker. Krachtens wijziging van de verordening op het georganiseerd overleg van 29 Juni 1935 zal voortaan voor iedere vertegenwoordiger een plaatsvervan ger worden aangewezen. In de raadsvergadering van 3 September 1935 werden benoemd als leden: Chr.G.Focken en J.G.Ph. Savenijeplaatsvervangende leden: G.J.Braakhuis en J.D.F. Brinkerhof. -f— GEMEEN TBS EC RETATIE EN GN TVAj GKANIOOR Gemeentehuis: Reeds in 1930 werd aan architect H.W. Vqjk te 's Hertogenbosch opdracht gegeven tot het maken van teokening, begrooting en rapporten.- Op 26 Januari 1931 werd ten gemeentehuize oen bijeenkomst gehouden van leden van den Raad ter be zichtiging der tcckeningon cn bespreking der rapporten. Als plaats was gekozen: villa van Heerma van Voss bij de Mark. Kosten van do villa: 50.000, Kosten van het gebouw 150.000,In de raadsvergadering dd. 17 Februari 1931 wordt het voorstel aangenomen aan den hoer Volk eveneens opdracht te geven een plan te maken voor den bouw van een gemeentehuis op den "Schoolakker" me-t begrooting van kosten.- Als eenig punt op de agenda werd behandeld: de raadhuiskwestie. Na langdurige besprekingen werd het ontwerpbesluit tot stichting van een nieuw gemeentehuis op het terrein van den heer Heerma van Voss in stemming gebracht. Voor het voorstel van B. W. en het ont- werp-besluit waren 7 stemmen, terwijl even zooveel stemmen er tegen waren, zoodat wegens staking van stemmen, het voorstel werd aangehouden tot de volgende vergadering.- Deze had plaats op 7 Augustus 1931» waarin het voorstel met 8 tegen 7 stemmen werd verworpen. Tegen stemden de heeren van Mierlo, v. Gestel, Rops, Oomen, Loerakker, Kuijsters, Veltman en Sprengen. Vóór stomden de heeren: Verdaasdonk, Brouwers, van Eijl, de Hoon, Brinkerhof, van Nooten en Rijppaart.- Teneinde een onderzoek in te stel len naa.r een verandering van het gemeentehuis word in de raadsvergadering van 26 Fe- brue-ri 1932 een Commissie benoemd, bestaande uit de heeren: Braakhuis, LoerakkerVerdaasdonk, Br inker hof en Savenije. Deze Commissie, de z.g. "Raadhuiscommissie", hield besprekingen op: 4 Maart 1932, 21 Maart 1932, 25 April 1932 en 29 September 1932. Op laatstgenoemde bijeenkomst werd schriftelijk rapport uitge bracht aan den Raad, waarin de Commissie eenstemmig van oordeel was, dat het tegen woordige gemeentehuis niet meer als zoodanig geschikt is.- Zij is overtuigd van de noodzakelijkheid van een nieuw gemeentehuis, doch vanwege de slechte tijdsomstandigheden meent zij hiertoe niet te mogen adviseeren.- Daarentegen stelt zij voor, om de woning, gelegen na-ast het gemeentehuis, in eigendom toobchoorc-nde aan Jhr. Mr. Th.E.Serraris te huren cn daarin onder te brengen de navolgende diensten: a) dienst van werkverschaffing en steunverleening; b) idem van bouw- en woningtoezicht 5 c) verplaatsing van het archief van boven naar beneden, waar voorheen de woning van den concierge was; d) een lokaal ten dienste der raadsl.den en voor commissievergaderingen. e) Bovendien werd voorgesteld het gemeentehuis centraal te verwarmen en inrichting van het tegenwoordige lokaal voor den dienst van gemeentewerken en bouw- en wo ningtoezicht ten gerieve van den Burgerlijken Stand. In de op 24 November 1932 gehouden raadsvergadering werden bovengenoemde voorstellen aangenomen.- In de raadsvergadering van 50 Juni 1933 werd besproken de inrichting van de secretarie. Naar aanleiding van een nota van den gemeente-secretaris, goedgekeurd door de Raad huis-Commissie, werd besloten: Het ontvangerskantoor een apart vertrek, geschei den van den Secretaris) naar boven te do.n verhuizen in het voormalig vertrek van bouw- en woningtoezicht. Voor den gemeente-secretaris een kamer boven te reser- veeren (nl. t voormalig archief) zijn tegenwoordige kamer in te richten als kamer voor Commissievergaderingen; hst eerste bureau (algemeenc zaken) naar boven te doen verhuizen en het tweede bureau (Burgerlijke Stand) beneden een vertrek te geven.- Door het woningbureau van den Berg Co. te Breda werd hot pand van Dr. Wijnbrans nog aangeboden voor don prijs van l6000,waarop evenwel niet werd ingegaan.- Naar aanleiding van c-en ingekomen rapport van de raadhuis commissie werd in de raadsvergadering van. 28 September 1934 besloten, niet over te gaan tot het bestem men van het gedeelte van de z.g. "Oude Pastorie", hetwelk bewoond wordt door den heer J.Th. Dolman, voor de diensten van gemeentewerken,bouw- en woningtoezicht en sfceunverleening en werkverschaffing aan werkloozen.-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 9