^^2 mmmwiK m* 3 UITVOERIG EN BEREDEN RE R D VERSLAG Ööieuóhactf \0-ZZ'y"Zt?'S. van den Toestand der Gemeente over hel jaar 186 '(ingevolge Art. 18É der Wet, van den 29e Junij 1831 Staatsblad n° 85). Ito Blevolhing. Loop der bevolking gedurende het afgeloopen jaarDe wettig gcdomiciliëei de Bevolking op 1° Januarij, bedroeg ^7/2# zielen waarvan.^^ van het Manne lijke en van het vrouwelijke geslacht. De vermeerdering door Geboorte en Vestiging in de Gemeente, beliep y?S Mannelijke en Vrouwelijke, dus te zamen^J personen, terwijl de vermindering door Sterfte (kolommen 4Ï en 4^ van den Staat n° 1, van den maandelijkschen loop der bevolking) en Vertrek uit de Gemeente bedroeg JTT waarvan Jtot het Mannelijke en J# tot het Vrouwelijke geslacht behoorde. De wettige Bevolking op 31 December bestond uit personen, waar van Mannelijke en Jjp'-f Vrouwelijke, en de feitelijke Bevolking, op gemelde dagteekeninguit een getal vanpersonen en wel MannoHjlro onYxQUAVelijkO; Het getal personen, behoorende tot de Land- en Zeemagt (de laatste met inbegrip van het corps Mariniers), was Bevolking der Gevangenissen Gestichtenen Bewaarplaatsen voor Krankzinnigen. n Bestedelingen en Bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid Te zamen -g Tot Vestiging in Overzeesche Gewesten zijn uil de Gemeente vertrokken 7 personen. 2* Het Bevol kings-Register wordt Verkiezingen en Geineeiite.liestmu'. Het getal Kiezers. Van Leden der Tweede Kamer van d'e Stalen-Generaal bedroeg dat der Provinciale Staten -3^— en dat van den Raad cf/. (- -Tfz'y, J yp

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1862 | | pagina 1