HOOFDSTUK I. Bevolking-. Loop der bevolking gedurende liet jaar. Beide Mannen, Vrouwen, geslachten# AVerkelijke bevolking op den 31 December van bet vorige jaar Mannen. Vrouwen, geslachten, -p^-ps— f geboorte kol. 12 S/S - AVrmeerdering 1 en 13 (1). /I /s? gedurende bet jaar door j vestiging /- kol. 49 en 50. r? /s Gelieele vermeerderingyf i sterfte kol. 47. Vermindering j en 48 X gedurende bet jaar door vertrek kol. 51 en 52 c^- Gelieele vermindering- Verschil tusschen de gelieele vermeerdering en de gelieele verminderingb' Bevolking op 31 December van bet jaar Opgave der op 31 December van bet jaar aanwezige personen, beboorende tot: Mannen. Vrouwen. 1de land- en zeemagt (de laatste met inbegrip van bet corps Mariniers 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar Beido. Mannen. Vrouwen, geslachten. Getal geborenen in levend kol. (6 en 7.)//- de gemeente levenloos aangegeven (kol. 18 en 19.) Te zaïnen. L? Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen (kol. 39 en 40.) /X Getal huwelijken. J - (1) Algemeene aanmerking. De Kolommen verwijzen naar de bestaande modellen. In dit hoofdstuk wordt naar staat No. 1. van den jaarlijkschen loop der bevolking verwezen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 3