HOOFDSTUK III. Plaatselijke verordeningen door den Raad gedurende het jaar vastgesteld. Door clen Raad zijn op de hierna vermelde tijdstippen vastgesteld de volgende verordeningen: 1. Strafverordeningen, te weten: Naar een door Burgemeester en Wethouders, ingevolge art. 177 der gemeentewet ingesteld onder zoek, is voortdurend kracht toe te kennen aan de volgende bepalingen der plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd. De algemeene herziening, voorgeschreven in art. 17S der gemeentewet, heeft plaats gehad in de openbare Vergadering van den Raad, gehouden den

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 6