HOOFDSTUK VIII. Kerkelijke Zaken. Uitgaven voor den openbaren eeredienst. (Subsidiën voor bouw of herstel van kerken en pastorijen; toelagen aan predikanten, pastoors, kapelaans, enz.; kosten van bouw en onderhoud van pastorijen.) Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleindenkrachtens machtiging aanvaard. 30

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 30