Cf V HOOFDSTUK I. Bevolking. Loop der bevolking gedurende het jaar. Werkelijke bevolking op den 31n December van het vorige jaar^^ //Ja^ Vermeerdering 1 geboorte2 zy<D - gedurende bet jaar door vestiging /f Zff 2f/. Geheele vermeerdering 22^2 223f. 222. Vermindering sterfteaf/. -£//. J 2~. - gedurende l bet jaar door vertrek/Jkf 2A 2fó> - Geheele vermindering 2 J/2~ Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele ver mindering Sf'. /%/?-*. Bevolking op 31 December van het jaar /cPrfïfrf 22/ 2/rr# Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personen, behOOrende tot Mannen. Vrouwen. 1. de land- en zeemacht (de laatste met inbegrip van het korps Mariniers) 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen Opmerking omtrent den loop der bevolking Beide gedurende het jaar. Mannen. Vrouwen, geslachten. Getal geborenen in levendl22~. de gemeente levenloos aangegeven2 Te zamen22. <22 Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen2//&22 Getal huwelijken y t 3 Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 3