HOOFDSTUK II. Verkiezingen. 4 Getal kiezers (volgens de kiezerslijsten gesloten in het jaar waarover het verslag loopt) voor a. Leden der Tweede Kamer van de Staten-GeneraalcrxP2y7s b. Leden der Provinciale Statena&STo c. Leden van den Gemeenteraad STAAT van elke keuze voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad. Dagteekening der Verkiezing. NAAM en VOORNAMEN van elk gedurende het jaar gekozen Raadslid. Getal Getal uitgebrachte blanco stemmen briefjes bij de eerste stem ming. her stem ming. bij de eerste her stem- stem ming. ining. Getal briefjes om andere redenen van onwaarde verklaard bij de Getal geldige stemmen op eiken verkozenen uitgebracht bij de eerste stem ming. her stem ming. eerste her stem- stem ming. ming J7 <v 'é/Crt-C 6 to., i Vragen en beslissingen over de kiezerslijsten en de verkiezingen^/.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 4