nwimvK on. Bevolking, Verkiezingen en fSeineente-Bestuur. (Oieuótjaat 185£ GEMEENTE UITVOERIG ER BEREDENEERD VERSLAG J S/? van den Toestand der Gemeente éy S? over het jaar 185^5 (ingevolge Art. 182 der Wet, van den 29" Juny 1851, Staatsblad n° 85). Ui Loop der Bevolking gedurende het afgeloopen jaar. De wettig gedomicilieerde Bevolking op 1° Januarij, bedroeg hielen waarvan van het Mannelijke en van het Vrouwelijke geslacht. De vermeerdering door Geboorte en Vestiging in de Gemeente, beliep ZZZ Mannelijke en Z/Jf Vrouwelijke dus te zamen £JS? personen, terwijl de vermindering door Sterfte (kolommen 41 en 42 van den Staat n° 1, van den maandelijkschen loop der bevolking) en Vertrek uit de Gemeente bedroeg waarvan y tot het Mannelijke en tot het Vrouwelijke geslacht behoorde. De wettige Bevolking op 31 December bestond uit personenwaarvan Mannelijke en ZZSÓ Vrouwelijke, en de feitelijke Bevolking, op gemelde dagteekening, uit een getal van personen en wel Z Z/ó Mannelijke en Vrouwelijke. Het getal personenbehoorende tot de Land- en Zeemagt (de laatste met inbegrip van het corps Mariniers), was. <fp Bevolking der Gevangenissen Gestichten en Bewaarplaatsen voor Krankzinnigen. y Bestedelingen en Bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid. ,C Te zamen. /6> Tot Vestiging in Overzeesche Gewesten zijn uit de Gemeente vertrokken personen. Het Bevolkings-Register wordt - JEet getal Kiezers. Van Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal bedroeg dat der Provinciale Staten en dat van den Raad Z ó'Z 7 - -y f- y? 3^/^zr s 7 yyy y ,y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1852 | | pagina 1