UITVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG Bevolking-. Verkiezingen en (Semeente-Bestuur. 3^ (T^ieuóljaat "333233^3 GEMEENTE van den Toestand der Gemeente 3^- over het jaar 185^ (ingevolge Art. 182 der Wet, van den 29° Junij 1851, Staatsblad n° 85). Loop der Bevolking gedurende het afgeloopen jaar. De wettig gedomiciliëerde Bevolking op 1° Januarij, bedroeg zielen waarvan ^/^/^van het Mannelijke en 3^3/^3 van het Vrouwelijke geslacht. De vermeerdering door Geboorte en Vestiging in de Gemeentebeliep 33'Mannelijke en 33^ Vrouwelijke dus te zamen 2/3$ personen terwijl de vermindering door Sterfte (kolommen 41 en 42 van den Staat n° 1, van den maandelijkschen loop der bevolking) en Vertrek uit de Gemeente bedroeg 23'l? waarvan 333 tot het Mannelijke en 33^ tot het Vrouwelijke geslacht behoorde. De wettige Bevolking op 31 December bestond uit 3\f23 personenwaarvan 2J/33 Mannelijke en Vrouwelijke, en de feitelijke Bevolking, op gemelde dagteekening uit een getal van 3~23S~ personen en wel jy 'JZ Mannelijke en Vrouwelijke. Het getal personenbehoorende tot de Land- en Zcemagt (de laatste met inbegrip van het corps Mariniers), was. Bevolking der Gevangenissen Gestichten en Bewaarplaatsen voor Krankzinnigen. Bestedelingen en Bedelaars in de Koloniën der maatschappij van Weldadigheid. Te zamen. Tot Vestiging in Overzeesche Gewesten zijn uit de Gemeente vertrokken personen. Het Bevolkings-Register wordt ^^33^3 *3?^ Hel getal Kiezers. Van Leden der Tweede Kamer van de Staten-Gencraal bedroeg dat der Provinciale Staten en dat van den Raad .3?32^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1854 | | pagina 1