DIENSTJAAR 18/*. UITVOERIG EN BEREDENEERD VERSLAG GKSXDIÏIDSWDia U» 4^ GEMEENTE yy van den Toestand der Gemeente J' tf' over het Jaar 18 (ingevolge Art. 182 der Wet van den 29' Junij 1851Staatsblad n'. 85). Bevolking. Loop der Bevolking gedurende het afgeloopen jaar. De wettig gedomicilieerde Bevolking op 1° Januarij, bedroeg zielen waarvanyy/e/v' van het Mannelijke en van het Vrouwelijke geslacht. De vermeerdering door Geboorte en Vestiging in de Gemeente, beliep /j/ j~ Mannelijke en/yj Vrouwelijke dus te zamen./y,/-''personen, terwijl de vermindering door Sterfte (kolommen 41 en 42 van den Slaat n° 1van den maandelijkschen loop der bevolking) en Vertrek uit de Gemeente bedroeg J waarvan /0<f tot het Mannelijke en tot het Vrouwelijke geslacht behoorde. De wettige Bevolking op 31 December bestond uit personen, waarvan Mannelijke en Vrouwelijke, en de feitelijke Bevolking, op gemelde dagteekening, uit een getal van personen en wel Mannelijke en Vrouwelijke Het getal personenhehoorende tol de Land- en Zeemagt (de laatste met inbegrip van het corps Mariniers), was Bevolking der Gevangenissen Gestichten en Bewaarplaatsen voor Krankzinnigen Bestedelingen en Bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van Wel dadigheid Te zamen. Tot Vestiging in Overzeesche Gewesten zijn uit de Gemeente vertrokken f personen. Verkiezingen en Gemeente-Bestuur. Het getal Kiezers. Van Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal bedroeg dat der Provinciale Staten en Sat van den Raad J X,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1860 | | pagina 1