HOOFDSTUK Via. 23 JVTeclisclie Politie 1. Toestanden ivelke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid. 1. Toestand van de openbare wegen (openbare reinheid), wateren, (waterververschiug), goten, riolen sekreten, urinoirs en van openbare gebouwen, scholen, gestichten, slaapsteden, kerker., enz. 2. Maatregelen genomen tot verbetering van dezen toestand met betrekking tot: a. afvoer van vuil, (goten, riolen, privaten, urinoirs; b. mest verzamelingen (opruiming of onschadelijkmaking c. kanalen, grachten en sloten (waterverversching, demping;) d. openbare gebouwen (veranderde inrichting 1. Opgaven omtrent het voorkomen van tijphus, pokken, roodvonk, mazelen, kwaadaardige keelziekte, kinkhoest en tusschenpoozende koorts. 2. Maatregelen om de verbreiding van deze ziekten, voor zoover die voorkwamen, tegen te gaan. II. Heerschende ziekten. III. Begraa fplaatsen 1. Wijzigingen in de uitgebi eidheid of de inrichting der begraafplaatsen aangebracht. 2. Aantal lijken, op elke begraafplaats in het afgeloopen jaar begraven.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 23