HOOFDSTUK II. Verkiezingen.. Getal kiezers (volgens de kiezerslijsten gesloten in het jaar waarover het verslag loopt) voor a. Leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal-Z h. Leden der Provinciale Statenxf c. Leden van den Gemeenteraad- jséuf STAAT van elke keuze voor het lidmaatschap van den gemeenteraad. Dagteekening der verkiezing. NAAM en VOORNAMEN van elk gedurende liet jaar gekozen raadslid. Getal uitgebrachte stemmen bij de eerste stem- her stem ming. nung. Getal blanco briefjes. Getal brieijes om andere redenen van onwaarde verklaard bij de eetste stem- lier- stein- imng. i unng. eerste her stem ming. stem ming Getal geldige stemmen op eiken verkozenen uitgebracht bij de eerste j her stem- stem ming ming. Aragen en beslissingen over de kiezerslijsten en de verkiezingen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 4