24 IV. Gast- en ziekenhuizen en krankzinnigen gestichten. AANDUIDING DER HUIZEN Verpleegden op 1°. Januarij aauwezig. Aantal van gedurende het jaar opgenomen personen. Aantal gedurende liet. jaar ontslagen personen. Aantal verpleegden gedurende het jaar overleden. Aantal verpleegden op 31 Decem ber aanwezig. Voor ieder huis of gesticht afzonderlijk. Bezoldiging van de genees-, heel- eu verloskun digen. Kosten van de Aantal gereed Toestand. GESTICHTEN. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. geneesmid delen. gemaakte recepten. V. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen. 1Wijziging in de regeling van de dienst (ook betreffende koepokinenting.) 2. Belooning van de genees-, heel- en verloskundigen. r v o y. S 3. Kosten van de geneesmiddelen. 4. Aantal gereed gemaakte recepten. y -1- (s) Waar eene zickeninrigting bestaat als afdeeling van ecnige andere instelling of gestichtwordt dergelijke opgaaf uitsluitend vereischt van de in die afdeeling verpleegden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 24