Hoofdstuk VI«. Medische Politie. ii. Ëeerschende ziekten. - 23 - I. toestanden, welke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid 1. Toestand van de openbare wegen (openbare reinheid', wateren (waterverversching), goten, riolen, sekreten, urinoirs en van openbare gebouwen, scholen, gestichten, slaapsteden, kerken, enz. 2. Maatregelen, genomen tot verbetering van dezen toestand, met betrekking tot aafvoer van vuil (goten, riolen, privaten, urinoirs); b. mestverzameling (opruiming of onschadelijkmaking); c kanalen, grachten en sloten (waterverversching, demping); 1. Opgaven omtrent het voorkomen van typhus, pokken, roodvonk, mazelen, kwaadaardige keelziekte, kinkhoest en tusschenpoozende koorts. 2, Maatregelen om de verbreiding van deze ziekten, voor zoover die voorkwamen tegen te gaan. III Begraafplaatsen. 1. Wijzigingen in de uitgebreidheid of de inrichting der begraafplaatsen aangebracht. 2. Aantal lpen, op elke begraafplaats in hét afgeloopen jaar begraven. 1 fjl, X t sC-/

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 23