24 IV. Gast- en Ziekenhuizen en Krankzinnigengestichten. AANDUIDING DER HUIZEN EN GESTICHTEN. Verpleeg den op 1°. Januari aanwezig. Aantal van gedurende het jaar op genomen personen. Aantal gedurende het jaar ontslagen personen. Aantal verpleeg den gedurende het jaar overleden. Aantal verpleeg den op 31 December aanwezig. Totaal dei- ver pleeg- dagen. Man. Vrouw. Man. Vrouw. 3 Vrouw. Man. Vrouw Man. Vrouw. Voor ieder huis of gesticht afzonderlijk. Bezoldiging Kosten Aantal van de Toe genees-, van de gereed i heel- en verloskun genees middelen. ge maakte stand. digen. recepten V. Geneeskundige dienst bij armenverpleegd in hunne woningen. 1. "Wijziging in de regeling van den dienst (ook betreffende koepokinenting).^^ 2. Belooning voor de genees-, heel- eq^vepdoskundigen^/ //J0 3. Kosten van de geneesmiddelen. 4. Aantal gereedgemaakte recepterf. f rp Waar eano zielceniurichtiug bestait als afdeiling van eonige andere instelling of gesticht wordt dergelijke opgaaf uitsluitend vereischt van de in die afdeeling verpleegden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 24