den 16 Januari 1886. Tegenwoordig tie Heeren Vueede. Backer, Marijnen, Van Hal, Rombouts, Van der Burgh, Van Aken, Guljé, Pels Rijcken, Smits, Van Mierlo, Heylaerts, Nelissen, Van Dam, en De Man, Voorzitter. Afwezig de heeren Kuppens en Rosu, eerstgenoemde vol gens schriftelijke kennisgeving. De notulen van den 19 December 1885 worden na voor lezing goedgekeurd. A. Door den Voorzitter worden de volgende ingekomen stukken medegedeeld 1. Elf missives van de Gedeputeerde Staten van den 19, 26 November, 3 en 17 December 1885, met bezwaar schriften van4 J. C. Kievits, H. E. Knuvelder, R. Somers, II. Sluytees, J. van Hofwegen, A. Moonen, P. J. Smits, P. vanGjessen, M. Elich, de Wed. P. R. Rubbens en W. H. Sterk, allen tegen hunnen aanslag in den hoofdelijken omslag dezer ge meente over 1885. Is besloten deze bezwaarschriften te behandelen in eene zitting met gesloten deuren, na afloop van de aan de orde gestelde zaken. 2. Missive van de Gedeputeerde Staten van den 17 De cember 1885, G, N°. 1, 2e afd. inzendende een afschrift van het Koninklijk besluit van den 30 November te voren N°. 18, houdende goedkeuring van het besluit van den 30 October jl. tot heffing van een vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein. 3. Besluit van de Gedeputeerde Stalen van den 30 De cember 1885, G, N°. 62. 2e afd, houdende goedkeuring van

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1886 | | pagina 2