NOTULEN GEMEENTERAAD VAN BREDA. 12 Januari 1889. der vergaderingen van den Tegenwoordig de heeren: Guljé, Marijnen, Backer, Van Hal, Klep, Van Dongen, De Booy, Pels Rijcicen, Smits, Rombouts, Nelissen, Van Dam, Van Mierlo, Vreede, Van Aken, Heijlaerts en De Man, voorzitter. Niemand der leden is afwezig. De voorzitter verzoekt den secretaris voor te lezen de notulen der vergadering van den 22sten December 1888. Nadat hieraan voldaan is, vraagt de voorzitter, of ook aanmerkingen zijn op de voorgelezen notulen. De heer De Booy daarop het woord nemende, toetst naar aanleiding van het voorgelezene omtrent het adres van A. C. van Gils het punt ter zake van den onder- handschen verkoop van grond aan de Vereeniging «Concordia," aan het dienaangaande verhandelde in de vergaderingen van 26 Mei 1888 en volgende, en herinnert, dat toen ge bleken is, dat de grond ten behoeve der Ambachtsschool moest behouden blijven. Spreker zou wenschen dat de besprekingen bij gelegenheid van voornoemd adres, die hij herhaalt, duidelijkheidshalve meer uitvoerig in de notulen omschreven wierden. Hierover ontstaat eenig debat, waarbij den heer De Booy de zaak wordt toegelicht. 1

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1889 | | pagina 1