NOTULEN GEMEENTERAAD YAN BREDA. ran de vergaderingen van den 14 Januari 1893. Tegenwoordig de heeren: VAN HAL, SASSEN, OUKOOP, MATRON, TEYCHINÉ, BACKER, KLEP, VAN DONGEN, VERSCHRAAGE, VREE DE, HEIJLAERTS, VAN DAM en GULJÉ. Afwezig de heeren: Mn. E. DE MAN Ez., burgemeester, VAN MIERLODE BONT, VAN AKEN, NELISSEN en ROMBOUTS, de drie laatstgenoemde heeren met schrif telijke kennisgeving, wegens ziekte. Het voorzitterschap wordt waargenomenbij afwezigheid van den waarnemenden burgemeester, door den heer wethouder E. H. A. GuuÉ. De voorzitter opent de vergadering. Onmiddellijk het woord nemende, zegt spreker, in de eerste vergadering van 1893 zijne beste wenschen aan te bieden aan de raadsleden, ieder in zijn kring, in zijne 1

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1893 | | pagina 1