NOTULEN |nH van (le vergaderingen van den GEMEENTERAAD VAN BREDA. 13 Januari 1894. Tegenwoordig de heeren: J. A. J. W. VAN IIAL, J. J. L. TEYCHINÉ, mr. W. INGENIIOUSZmr. A. REIGERSMAN, B. C. VAN DONGEN, A. J. A. VER- SCHRAAGE, W. G. H. ROMBOUTS, .T. A. VAN AKEN, mr. P. BLOEMARTS, K. G.OUKOOP, A. P. SCHELTÜS .T. LIJDSMAN, H. A. SASSEN, F. ,T. M. HEI.TLAERTS, mr. T. MATHON, mr. M. VAN DAM en E. H. A.GULJÉ, burgemeester, voorzitter. Afwezig de heeren: J. ,T. NELISSEN, wethouder, en J. E. VREEDE. De voorzitter, de vergadering geopend hebbende, zegt, dat het hem eene eer en een genoegen is, den Raad, in diens eerste vergadering van het jaar 1894, zijn heilgroet te brengen. Een terugblik werpende op 1893 gaat spreker voort is weder veel liefs en leeds ervaren. Zelden was er grooter mutatie in den Raad dan in dat jaar. Vijf raadsleden, te weten de heeren mr. E. de Man Ez., 1

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1894 | | pagina 1