ONTWERP. 17 Januari 10O3. Tegenwoordig- de heer en A. J. A. VERSCHRAAGE, F. J. M. HEIJLAERTS, mr. W. INGENHOUSZ, mr. M. Pr M. VAN DAM, A. F. EMITS, PH. L. JACOBY, J. W. J. VIS SERS, W. G. H. ROMBOUTS, J. A. J. W. VAN .HAL, A. P. SCHELTUS, W. J. SLECHTRIEM, L. J. STAAT., A. J. REES, H. A. SASSEN, J. LTJDSMAN, L. A. M. VAN MIER- LO, jhr. mr. A. REIGERSMAN, J. J. L. TEYCHINÈ en E. H. A. GüLJÉ burgemeester, voorzitter. Afwezig de heeren B. C. VAN DONGEN en mr. P. M. J. E. BLOEMARTS. De voorzitter, de vergadering geopend hebbende, houidt van zijn zetel opgestaan, ongeveer de volgende toe spraak „Mijne heeren Alvorens met de werkzaamheden van den „pas ingetreden nieuwen jaarkring een aanvang te nemen, „is het mij een waar genoegen U allen mijne hartelijke ge- „lukwenischen te mogen aanbieden, zoowel voor uwe hsuiis- 'gezinnen en uwe ondernemingen, als voor de vervulling „van het openbaar ambt, waartoe gij geroepen zijt. „Wanneer wij een terugblik werpen op het afgeloopen „jaar, dan bestaat .er reden tot tevredenheid. Van rampen „en ongelukken bleef de gemeente bevrijd en besmettelijke „ziekten kwamen niet in ernstige mate voor. „De bevolking is toegenomen met 286 inwoners, terwijl „het sterftecijfer zeer gunstig is te noemen. Dit bedroeg „slechts 19,20 per 1000 inwoners. „Onder de vele zaken, welke uwe voortdurende belangstel ling vorderen, ibehotort voorzeker de waterleiding en het

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1903 | | pagina 1