ONTWERP. 16 Januari 1904. Tegenwoordig die hoeren mr, P. M'. J. E. B-LOEMARTS, W. J. SLECHTRIEM, L. J. STAAL, J. R. baron VAN KEP- PEL, H. A. SASSEN, J. LIJDSMAN, L. A. M. VAN MIERLO, W. G. H. ROMBOUTiS, J. A. J. W. VAN HAL, A. P. SCHEL- TUS, B. C. VAN DONGEN, jhr. mr. A. REIGERSMAN, J. J. L. TEYCHINÉ, mr. W. IN-GENHOUSZ, F. J. M. HEIJ- LAERTS, mr. M. P. M. VAN DAM, A. F. SMITS, Ph. L. JA COB Y, J. W. J. VISSERS en E. H. A. GULJÉ, burgemeester; voorzitter. Afwezig de heer A. J. A. VERS-C-HRAAGE. De voorzitter, die vergadering geopend hebbende,, houdt, van zijn ze-tel opgestaan, ongeveer de volgende toe spraak „Mijne HeieirenAlvorens met de gewone werkzaamheden „in deze eerste vergadering van dien pas ingetreden jaar- kring een aanvang te nemen, kan ik niet nalaten, U allen „mijne hartelijke en welgemeende gelukwenschen aan te „bieden, zoowel voor uwen maatschappelijken werkkring „als voor uw huisgezin. Moige 1904 voor U in alle opzichten „-een gelukkig en voorspoedig jaar zijn. „Werpen wij een blik op hét afigeloopen jaar, dan he lstaat ier alle reden toit dankbaarheid en tevredenheid. Van „g-roote onheilen bl-eef onize stad gespaard, terwijl geene „buitengewone sterfgevallen pl-aaits hadden. Het sterftecijfer „is zelfs -zeer gunstig te noemen, daar het slechts 15,5 per „1000 inwoners bedroeg. „De bevolking de:r gemeente is slechts met 35 zielen toe- genomen. De oorzaak hiervan is U allen bekend en wij

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1904 | | pagina 1