30 Januari 1915. Tegenwoordig de heeren F. C. .J. VAN HULTEN, F. A. M. J. SMITS, A. C. BOM, mr. P. M. J. E. BLOEMARTS, J. B. M. MERKELBACII VAN ENK HUIZEN, W. J. H. FEBER, A. VAN BAVEL, C. L. STULEMEIJER, A. J. M. VAN IERSEL, mr. W. INGENHOUSZ, A. P. SCHELTUS, H. A. SASSEN, W. .1. SLECHTRIEM, L. J. STAAL, J. LIJDSMAN, J. M. INGENHOUSZ, A. W. ZIJLMANS, W. J. A. LOOMANS, jhr. mr. A. REIGERSMAN, J. J. L. TEYCHIN"en N. J. H. VAN GROENENDAEL. Voorzitter de lieer mr. E. P. VAN LANSCHOT. Secretaris de heer H. II. JONKERGOUW. De VOORZITTER, de vergadering geopend hebben de, zegt ongeveer het volgende „Mijne heeren Alvorens met de werkzaamheden in „de eerste vergadering van dit jaar aan te vangen, ..wensch ik enkele oogenblikken uwe aandacht te vragen. ,,IIet is niet mijn voornemen om, evenals andere ja- „ren, met cijfers voor den dag te komen, waaruit de „toestand der gemeente blijken kan, omdat die cijfers, „wegens de buitengewone tijdsomstandigheden, waarin „wij thans verkeeren, gevaarlijk zijn om daaruit con clusies te trekken.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1915 | | pagina 1